రచయిత:పూదోట జోజయ్య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పూదోట జోజయ్య
(1931—)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం.
పూదోట జోజయ్య

రచనలు[మార్చు]

 1. ఆధ్యాత్మిక జీవితం
 2. ప్రాత నిబంధన కథలు (2011)
 3. ప్రాత నిబంధన కథలు-2
 4. ప్రాత నిబంధన కథలు-3
 5. ప్రవక్తల వాణి
 6. పునీత పౌలు బోధలు (2009)
 7. బైబుల్లో స్త్రీలు (2011)
 8. గెలుపు బాట
 9. లోచూపు (2009)
 10. నైతికమార్గం (2012)
 11. నూత్న నిబంధన కథలు
 12. పునీత పౌలు సందేశ వివరణం (2007)
 13. పునీత పౌలు బోధలు-2 (2009)
 14. పునీత మాత (2012)
 15. పూర్వ నిబంధన కథలు
 16. తోబీతు
 17. బైబులు భాష్య సంపుటావళి (2003)
 18. చైతన్య దీపం (2015)

ఇతర రచనలు[మార్చు]

 • లోచూపు
 • నీతికథలు
 • ఏరిన ముత్యాలు
 • నైతిక మార్గం
 • మనస్తత్వశాస్త్రజ్ఞులు మనుగడ
 • ప్రబోధ కథలు
 • మంచి అలవాట్లు
 • ఆత్మావలోకనం
 • తల్లిదండ్రులుగా ఉపాధ్యాయులు
 • దీప్తికథలు
 • నైతిక విలువలు
 • హితోపదేశాలు
 • గెలుపు బాట
 • విజయపథం
 • ప్రేరణ కథలు
 • చైతన్యదీపం
 • దివ్యనామావళి
 • బైబులు దృష్టాంతాలు
 • దివ్యనామావళి
 • బైబులు దృష్టాంతాలు
 • జ్ఞానస్నానం
 • పాపోచ్చారణం
 • క్రీస్తు
 • కడగతులు
 • దేవుని ఆత్మ
 • వాళ్ళిద్దరూ ఒకే వ్యక్తిగా
 • విజ్ఞాన బోధలు
 • కీర్తనామృతం
 • భక్తవిజయం
 • బైబులు పోటీలు
 • బాధాతత్వం
 • మన్రేసా
 • బైబులు భక్తులు
 • 2006 యూదితు కోర్సు
 • 2007 దానియేలు కోర్సు
 • 2007 లోబితు కోర్సు
 • ప్రవక్తల వాణి
 • బైబులు భాష్యం
 • మంచి అలవాట్లు
 • దానియేలు బుక్
 • యూదితు
 • తోబీతు
 • ఏరినముత్యాలు
 • ప్రబోధ కథలు
 • పౌలు పుస్తకం
 • యెస్తేరు
 • ఎస్తేరు కోర్సు
 • విజయపథం
 • పౌలు బోధలు
 • ఆత్మావలోకనం
 • నైతిక విలువలు
 • హితోపదేశాలు
 • లోచూపు
 • బైబులు దృష్టాంతాలు
 • బైబుల్లో స్త్రీలు
 • పునీతమాత
 • నైతిక మార్గం
 • పూర్వనిబంధన కథలు
 • నూతన నిబంధన కథలు
 • గెలుపుబాట
 • ప్రేరణ పదాలు
 • ఆధ్యాత్మిక జీవితం + చైతన్యదీపం
 • దీప్తి కథలు
 • మంచి అలవాట్లు
 • ప్రబోధ కథలు
 • దేవుని ఆత్మ
 • క్రీస్తు మేరీమాత పండుగలు
 • నూత్న వేద స్త్రీలు 1, 2 & 3
 • పౌలు సందేశ వివరణ
 • దానియేలు