యుద్ధకాండము - సర్గము 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యుద్ధకాండము - సర్గము 9[మార్చు]

తతో నికుంభో రభసః సూర్య శతృర్మహాబలః |

సుప్తఘ్నో యజ్ణకోపశ్చ మహాపార్శ్వో మహాఉఅరః |6-9-1|


అగ్నికేతుశ్చ దుర్ధర్షో రశ్మి కేతుశ్చ రాక్షసః |

ఇన్ద్రజిచ్చ మహాతేజా బలవాన్రావణాత్మజః |6-9-2|


ప్రహస్తో అథ విరూపాక్షో వజ్ర దంష్ట్రో మహాబలః |

ధూమ్ర అక్షశ్చ అతికాయశ్చ దుర్ముఖశ్చైవ రాక్షసః |6-9-3|


పరీఘాన్పట్టసాన్ప్రసాన్శక్తి శూలపర్శ్వధాన్ |

చాపని చ సబాణాని ఖడ్గమశ్చ విపులాన్శితాన్ |6-9-4|


ప్రగృహ్య పరం కృద్ధాః సముత్పత్యచ రాక్షసాః |

అబృవాన్ రావణంసర్వే ప్రదీప్తా ఇవ తేజసా |6-9-5|


అద్య రామం వదిష్యామః సుగ్రీవం చ సలక్ష్మణం |

కృపణాం చ హనూమన్తాం లంకా యేన ప్రధర్షితా |6-9-6|


తాన్ గృహిత ఆయుధాన్ సర్వాన్ వారయుత్వా విభీషణః |

అబ్రవీత్ ప్రాన్జలిర్ వాక్యం పునః ప్రత్యుపవేశ్య తాన్ |6-9-7|


అపి ఉపాయైస్త్రిభిస్తాత్యో అర్థః ప్రాప్తుమ్న శక్యతే |

తస్య విక్రమ కాలాంస్తాన్యుక్తాన్ ఆహుర్మణీషిణః |6-9-8|


ప్రమత్తేష్వభియుక్తేషు దైవేన ప్రతేషు చ |

విక్రమాస్తాత్ సిద్ధాన్తి పరీక్ష్య విధినకృతాః |6-9-9|


అప్రమత్తం కథం తంతు విజిగీషుం బలే స్థితం |

జిత రోషం దురాధర్షం ప్రధర్షయితిం ఇచ్చథ |6-9-10|

సముద్రం లన్ఘఇత్వా తు ఘోరం నద నదీ పతిం |

కృతం హనుమతా కర్మ దుష్కరం తర్కయేత కః|6-9-11|


బలాని అపరిమేయాని వీర్యాణి చ నిశాచరాః |

పరేషాం సహసా అవజ్ణాన కర్తవ్యా కథంచన |6-9-12|


కిం చ రాక్షస రాజస్య రామేణ అపకృతం పురా |

ఆజహారా జన స్థానాద్యస్య భార్యామ్యశస్విన్ |6-9-13|


ఖరో యది అతివృత్తస్తు రామేణ నిహతో రణే |

అవశ్యం ప్రాణిణాం ప్రాణా రక్షితవ్య తథాబలం |6-9-14|


ఏతన్నిమిత్తం వైదేహీ భయమ్నః సుమహద్భవేత్ |

ఆహృతా సా పరిత్యాజ్యా కలహ అర్థే కృతేన కిం |6-9-15|


న నః క్షమం వీర్యవతా తేన ధర్మ అనువర్తినా |

వైరం నిరర్థకం కర్తుం దీయతామస్య మైథిలీ |6-9-16|


యావన్సగజాం సాశ్వం బహు రత్న సమాకులం |

పరీం దారయతే బాణైర్దీయతామస్య మైథిలీ |6-9-17|


యావత్సుఘోరా మహతీ దుర్ధర్షా హరి వాహినీ |

న అవస్కన్దతి నో లంకాం తావత్సీతా ప్రదీయతాం |6-9-18|


వినష్యేద్ధ హి పురీ లంకాశ్శూరాః సర్వే చ ఆక్షసాః |

రామస్య దయితా పత్నీ న స్వయం యది దీయతే |6-9-19|


ప్రసాదయే త్వాం బన్ధుత్వాత్కురుష్వా వచనం మమ |

హితం పథ్యం త్వ అహం బ్రూమి దీయతామస్య మైథిలీ |6-9-20|


పురా శరత్సూర్య మరీచ్చి సమ్నిభాన్ |

నవ అగ్ర పున్ఖ్యాన్ సుదృఢాన్ నృప ఆత్మజః |6-9-21|


సృజతి అమోఘాన్విశిఖాన్వధాయతే |

ప్రదీయతాం దాశరథాయ మైథిలీ |6-9-22|


త్యజస్వా కోపంసుఖ ధర్మ నాశనం |

భజస్వా ధర్మం రతి కీర్తివర్ధనం |6-9-23|


ప్రసీద జీవేమ సపుత్ర బాన్ధవాః |

ప్రదీయతాం దాశరథాయ మైథిలీ |6-9-24|


విభీషణావచః శృత్వా రావణో రాక్షసేశ్వరః |

విసర్జయిత్వా తాన్సర్వాన్ప్రవేశ స్వకం గృహం |6-9-25|


ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామయణే ఆద కావ్యే యుద్ధకాండే నవమః సర్గః