యుద్ధకాండము - సర్గము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యుద్ధకాండము - సర్గము 7[మార్చు]

ఇతి ఉక్తా రాక్షసిన్ద్రేణ రాక్షసాస్తే మహాబలాః |

ఊచుః ప్రాన్జలయః సర్వేరావణం రాక్షసీశ్వరం |6-7-1|


ద్వీష్త్పక్షహమవిజ్ణాయ నీతిబాహ్యాస్త్వబుద్ధయః |

రాజన్పరిఘ శక్తి ఋష్టి శూల పట్టస సంకులం |6-7-2|


సుమహన్నో బలం కస్మాద్విషాదం భజతే భవాన్ |

త్వయ బోగావతీం గత్వా నిర్జతాః పన్నగా యుధి |6-7-3|


కైలాస శిఖర ఆవాసీ యక్షైర్బహుభిరావృతః |

సుమహత్కదనం కృత్వా వశ్యస్తే ధనదః కుతః |6-7-4|


స మహా ఈశ్వర సఖ్యేన శ్లాఘమనస్త్వయా విభో |

నిర్జితః సమరే రోషాల్లోక పాలో మహాబలః |6-7-5|


వినిహత్యచ యక్షౌఘాన్విక్షోభ్యచ విగృహ్యచ |

త్వయా కైలాస శిఖరాద్విమానమిదమాహృతం |6-7-6|


మయేన దానవిన్ద్రేణ త్వద్భయాత్సఖ్యామిచ్చతా |

దుహితా తవ భార్యా అర్థ్యే దత్తా రాక్షస పుంగవ |6-7-7|


దానవిన్ద్రో మధుర్నామ వీర్య ఉత్సిక్తో దురాసదః |

విగృహ్య వశమానీతః కుంభీమానస్యాః సుఖ ఆవాహః |6-7-8|


నిర్జితాస్తే మహాబాహో నాగాగత్వా రసాతలం |

వాసుకీస్తక్షకః శన్ఖో జటీచ వశమాహృతాః |6-7-9|


అక్షయా బలవన్తశ్చ శూరా లబ్ధ వరా పునః |

త్వయా సంవత్సరం యుద్ధ్వా సమరే దానవా విభో |6-7-10|


స్వబలం సుముపాశ్రిత్య నీతా వశమరిందం |

మాయాశ్చ అధిగతాస్తత్ర బాహవో రాక్షస అధిప |6-7-11|


శూరాశ్చ బలవన్తశ్చ వరుణస్య సుతా రణే |

నిర్జితాస్తే మహాబాగ చతుర్విధ బల అనుగాః |6-7-12|


మృత్యు దణ్డ మహాగ్రాహం శాల్మలి ద్వీప మణ్డితం |

కాలపాశమహాఈచిం యమకింకరపన్నగం |6-7-13|


మహాజ్వరేణ దుర్ధర్షం యమలోకమహార్ణవం |

అవగాహ్యత్వయా రాజన్యమస్య బల సాగరం |6-7-14|


జయశ్చ విప్లులః ప్రాప్తో మృత్యుశ్చ ప్రతిషేధితః |

సుయుద్ధేన చ తే సర్వే లోకాస్తత్ర సుతోషితాః |6-7-15|


క్షత్రియేర్బహుభిర్వీరైః శక్ర తుల్య పరాక్రమైః |

ఆసీద్వసుమతీ పూర్ణా మహాభ్ధిరివ పాదపైః |6-7-16|


తేషాం వీర్య గుణ ఉత్సాహైర్న సమో రాఘవోరణే |

ప్రసహ్య తే త్వయా రాజన్హతాః పరం దుర్జయాః |6-7-17|


తిష్టవా కిం మహరాజ శ్రమేణ తవ వానరాన్ |

అయమేకో మహారాజ ఇన్ద్రజిత్ క్షపయిష్యతి |6-7-18|


అనేన హి మహారాజ మహేశ్వరమనుత్తమం |

ఇష్ట్వా యజ్ణంవరో లబ్ధో లోకే పరమదుర్లభః |6-7-19|


శక్తితోమరమీనమ్చ వినికిర్ణాన్త్రశైవలం |

గజకచ్చపసమ్బాధమ్శ్వ మన్డూకసమ్కులం |6-7-20|


రుద్రాదిత్యమహాగ్రాసం మరుద్వసుమహోరగం |

రథస్వగజతోయౌఘం పదాతిపులినం మహత్ |6-7-21|


అనేన హి సమాసాద్య దేవేనాం బలసాగం |

గృహితో దైవతపతిర్లమ్కాం చాపి ప్రవేశితః |6-7-22|


పీతామహినియోగచ్చ ముక్తః శమ్బర్వృత్రహః |

గతస్త్రివిష్టపం రాజన్ సర్వదేవానమస్కృతః |6-7-23|


తమేవ త్వం మహారాజ విసృజేన్ద్రజితం సుమం |

యావద్వానరసేనాం తాం పరామామ్నయతి క్షయం |6-7-24|


రాజన్న ఆపదాయుక్తా ఇయమాగతా ప్రకృతాజ్జనాత్ |

హృది న ఇవ త్వయాకార్య త్వం వధిష్యసి రాఘవం |6-7-25|


ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే సప్తమః సర్గః