యుద్ధకాండము - సర్గము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యుద్ధకాండము - సర్గము 6[మార్చు]

లంకాయాంతు కృతంకర్మ ఘోరం దృష్ట్వా భవ ఆవహం |

రాక్షసిన్ద్రో హనుమతా శక్రేణ ఇవమహాత్మానా |6-6-1|


అబ్రవీద్రాక్షసాన్ సర్వాన్హ్రియా కించిదవాన్ముఖః |

ధర్షితా చ ప్రవిష్టా చ లంకా దుష్ప్రసహా పురీ |6-6-2|


తేన వానర మాత్రేణ దృష్టా సీతా చ జానకీ |

ప్రసాదో ధర్షితః చైత్యః ప్రవరా రాక్షసా హతాః |6-6-3|


ఆవిలా చ పురీలంకా సర్వా హనుమతా కృతా |

కిం కరిష్యామి భద్రంవః కిం వాయుక్తమనన్తరం |6-6-4|


ఉచ్యతామ్నః సమర్థం యత్కృతం చా సుకృతంభవేత్ |

మన్త్రమూలం హి విజయం ప్రాహురార్యా మనస్వినః |6-6-5|


తస్మాద్వై రోచయోమన్త్రం రామంప్రతి మహాబలాః |

త్రివిధాః పురుషా లోకే ఉత్తమ అధమ మధ్యమాః |6-6-6|


తేషాం తు రామవేతానాం గుణ దోషం వదామి అహం |

మన్త్రిభిర్హిత సమ్యుక్తైః సమర్థైర్మన్త్ర నిర్ణయే |6-6-7|


మిత్రైర్వా అపి సమాన అర్థైర్ బన్ధవైరపి వా హితైః |

సహితో మన్త్రఇత్వాయః కర్మ ఆరంభాన్ ప్రవర్తయేత్ |6-6-8|


దైవే చ కురుతే యత్రంతం తమాహుః పురుష ఉత్తమం |

ఏకోర్థం విమర్శేదేకో ధర్మ ప్రకురుతే మనహః |6-6-9|


ఏకః కార్యాణి కురుతే తమాహుర్మద్యమం నరం |

గుణదోషా వనిశ్చిత్య త్యక్త్వా దైవ వ్యపాశ్రయం |6-6-10|


కరిష్యామి ఇతి యః కార్యముపేక్షేత్స నర అథమః |

యథా ఇమే పురుషః నిత్యముత్తమం అథమ మధ్యమః |6-6-11|


యేవం మంత్రోపి విజ్ణేయ ఉత్తమం అథమం మధ్యమః |

ఏక మత్యముపాగమ్య శాస్త్రదృష్టేన చక్షుసా |6-6-12|


మన్త్రాణో యత్ర నిరస్తా స్తమాహుర్మన్త్రముత్తమం |

బహవ్యో అపి మతయోగత్వా మన్త్రిణో హి అర్థనిర్ణయే |6-6-13|


పునర్యత్ర ఏకతాం ప్రాప్తః సమన్త్రో మధ్యమః స్మృతః |

అన్యోన్య మతమాస్తాయ యత్ర సంప్రతి భాష్యతే |6-6-14|


న చ ఏకమత్య శ్రేయో అస్తిమన్త్రః సో అథముచ్యతే |

తస్మాత్సుమన్త్రితం సాధు భవన్తో మన్త్రి సత్తమాః |6-6-15|


కార్యం సంప్రతిపద్యన్తా మేతత్కృత్యతమం మమ |

వనరాణాంహి వీరాణాం సహస్రైః పరివరితః |6-6-16|


రామో అభ్యేతి పురీమ్లన్కా మస్మాకముపరోధకః |

తరిష్యతి చ సువ్యక్తం రాఘవః సాగరం సుఖం |6-6-17|


తరసాయుక్త రూపేణ సానుజః సబల అనుగః |

సముద్రముచ్ఛోషయతి వీర్యేణాణ్యత్కరోతివా |6-6-18|


తస్మిన్నేవం గతే కార్య విరుద్ధే వాంరైః సహ |

హితంపురేచ సైన్యేచ సర్వం సమ్మన్త్ర్యతాం మమ|6-6-19|


ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే యుద్ధకాన్డే షష్టః సర్గః