యుద్ధకాండము - సర్గము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యుద్ధకాండము - సర్గము 5[మార్చు]

సా తు నీలేన విధివత్స్వారక్షా సుసమాహితా |

సాగరస్య ఉత్తరే తీరే సాధు సేనా వినిఏశితా |6-5-1|


మైన్దశ్చ ద్వివిధశ్చ ఉభౌతత్ర వానరపుంగవౌ |

విచేరతుశ్చ తాంసేనాం రక్షార్థం సర్వతోదిశం |6-5-2|


నివిష్టాయాంతు సేనాయాంతీరే నద నదీ పతేః |

పార్శ్వస్థాం లక్ష్మణం దృష్ట్వా రామో వచనం అబ్రవీత్ |6-5-3|


శోకశ్చ కిలకాలేన గచ్చతాహి ఉపగచ్చతి |

మమచ ఉపశ్యతః కాన్తామహని అహని వర్ధతే |6-5-4|


నమే దుఃఖం ప్రియా దూరేన మేదుఃఖం హృతా ఇతి చ |

తదేవ అనుశోచామి వయో అస్తాహి అతి వర్తతే |6-5-5|


వాహివాత యతః కన్య తాం స్పృష్ట్వా మామపి స్పృశ |

త్వయి మే గాత్ర సంస్పర్శః చన్ద్రే దృష్టి సమాగమః |6-5-6|


తన్మే దహతి గాత్రాణి విషం పీతామివ ఆశయే |

హానాథ ఇతి ప్రియా సా మాం హ్రియమాణా యదబ్రవీత్ |6-5-7|


తద్వియోగ ఇన్ధనవతా తచ్చిన్తా విపుల అర్చిషా |

తాత్రిం దివం శరీరం మే దహ్యతే మదనగ్నినా |6-5-8|


అవగాహ్య ఆర్ణవం స్వప్స్యే సౌమిత్రే భవతావినా |

కథంచిత్ప్రజ్వలన్కామః సమాసుప్తం జలే దహేత్ |6-5-9|


బహు ఏతత్కామయానస్య శక్యం ఏతేన జీవితుం |

యదహం సా చ వామూరురేకాం ధరణీమాశ్రితౌ |6-5-10|


కేదారస్య ఇవ కేదారశ్శ ఉదకస్య నిరుదకః |

ఉపస్నేహేన జీవామి జీవన్తిమ్యత్శృణోమితాం |6-5-11|


కదాతు ఖలు సుస్శోణీం శత పత్ర ఆయతీక్షణాం |

విజిత్య శత్రూన్ద్రక్ష్యామి సీతాం స్ఫీతామివ శ్రియం |6-5-12|


కదానుచారు బింబ ఓష్టం తస్యాః పద్మామివాననం |

ఈషదున్నమ్య పాస్యామి రసాయానమివ ఆతురః |6-5-13|


తౌ తస్యాః సంహతౌ పీనౌ స్తనౌ తాల ఫల ఉపమౌ |

కదాను ఖలు స ఉత్కంపౌ హసన్త్యా మాం భజిష్యతః |6-5-14|


సానూనమసిత అపాన్గీ రక్షో మధ్య గతా సతీ |

మన్నాథా నాథ హీనా ఇవ త్రాతారమ్న అధిగచ్చతి |6-5-15|


కదా విక్షోబ్య రక్షాంసి సా విధూయ ఉత్పాతిష్యతి |

రాక్షసీమధ్యగా శేతే స్నుషా దశరథస్య చ |6-5-16|


అవిక్షోభ్యాణి రక్షాంసి సా విధూయోత్పతిష్యతి |

విధూయ జలదాన్నీలాన్ శశి లేఖా శరత్స్వవివ |6-5-17|


స్వభావ తనుకానూనం శోకేన అనశనేన చ |

భూయస్తనుతరా సీతా దేశ కాల విపర్యయాత్ |6-5-18|


కదాను రాక్షస ఇన్ద్రశ్య నిధాయ ఉరసి సాయకాన్ |

సీతాం ప్రత్యాహరిష్యామి శోకముత్సృజ్య మానసం |6-5-19|


కదాను ఖలు మాంసాధ్వి సీతా అమర సుతా ఉపమ |

స ఉత్కణ్టా కణ్టమాలంబ్య మోక్ష్యతి ఆనందజంజలం |6-5-20|


కదా శోకమిమం ఘోరం మైథిలీ విప్రయోగజం |

సహసా విప్రమోక్ష్యామి వాసః శుక్ల ఇతరమ్యథా |6-5-21|


ఏవం విలపతస్తస్య తత్ర రామస్య ధీమతః |

దిన క్షయాన్మమన్ద వపుర్భాస్కరో అస్తముపగమత్ |6-5-22|


ఆశ్వాసీతో లక్ష్మణేన రామః సంధ్యాముపాసత |

స్మరన్కమల పత్ర అక్షీం సీతాం శోక అకులీ కృతః |6-5-23|


ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే యుద్ధకాణ్డే పన్చమః సర్గః