యుద్ధకాండము - సర్గము 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

స తు కృత్వా సువేలస్య మతిం ఆరోహణం ప్రతి | లక్ష్మణానుగతో రామః సుగ్రీవమ్ ఇదం అబ్రవీత్ || 6-38-1 విభీషణమ్ చ ధర్మజ్ఞం అనురక్తం నిశాచరం | మంత్ర జ్ఞం చ విదిజ్ఞం చ శ్లక్ష్ణయా పరయా గిరా || 6-38-2 సువేలం సాధు శైలేంద్రం ఇమం ధాతుశతైశ్చితం | అధ్యారోహామహే సర్వే వత్స్యామో ೭త్ర నిశామిమామ్ || 6-38-3 లంకాం చా೭೭లోకయిష్యామో నిలయం తస్య రక్షస: | యేన మే మరణాంతాయ హృతా భార్యా దురాత్మనా || 6-38-4 యేన ధర్మో న విజ్ఞాతో న తద్వ్రుత్తం న కులం తథా | రాక్షస్యా నీచయా బుద్ధ్యా యేన తద్గర్హితం కృతం తస్మిన్ మే వర్తతే రోష: కీర్తితే రాక్షసాధమే | యస్యా೭పరాధాన్నీచస్య వధం ద్రక్ష్యామి రక్షసామ్ || 6-38-6 ఎకో హి కురుతే పాపం కాల పాశ వశమ్ గతః | నీచేనా೭ త్మా పచారేణ కులం తేన వినశ్యతి || 6-38-7 ఏవం సమ్మంత్రయన్నేవ సక్రోదో రావణం ప్రతి | రామః సువేలం వాసాయ చిత్ర సానుం ఉపారుహత్ || 6-38-8 పృష్ఠతో లక్ష్మణ శ్చైవమ్ అన్వగచ్చత్ సమాహితః | సశరం చాపముద్యమ్య సుమహద్విక్రమే రతః || 6-38-9 తమన్వరోహత్ సుగ్రీవ: సామాత్యః సవిభీషణ: | హనూమాన్ అంగదో నీలొ మైందో ద్వివిద ఎవ చ || 6-38-10 గజో గవాక్షో గవయః శరభో గంధ మాదన: | పనసః కుముదశ్చైవ హరో రంభశ్చ యూథప: || 6-38-11 జామ్బవామ్శ్చ సుషేణశ్చ ఋషభశ్చ మహామతిః | దుర్ముఖశ్చ మహాతేజా: తధా శతవలిః కపిః || 6-38-12 ఏతే చా ೭న్యే చ బహవో వానరా: శీఘ్ర గామినః | తే వాయు వేగా ప్రవణా: తం గిరిం గిరిచారిణ: || 6-38-13 అధ్యారోహంత శతశ: సువేలం యత్ర రాఘవః | తేత్వదీర్ఘేణ కాలేన గిరిం ఆరుహ్య సర్వతః || 6-38-14 దదృశు: శిఖరే విషక్తామివ ఖే పురీమ్ | తాం శుభామ్ ప్రవర ద్వారం ప్రాకార పరి శోభితాం || 6-38-15 లంకాం రాక్షస సంపూర్ణామ్ దదృశుర్హరి యూథపా: | ప్రాకార చయ సంస్తైజ్ స్థై శ్చ తథా నీలైర్నిశా చరై: || 6-38-16 దదృశుస్తే హరి శ్రేష్ఠ: ప్రాకారం అపరంకృతం| తే దృష్ట్వావానరా: సర్వే రాక్షసాన్ యుద్ధ కాంక్షిణ: || 6-38-17 ముముచు ర్వివిధాన నాదాన్ తత్ర రామస్య పశ్యతః | తతో ೭స్త మగమత్ సూర్య: సంధ్యయా ప్రతిరంజితః || 6-38-18 పూర్ణ చంద్ర ప్రదీప్తా చ క్షపా సమభివర్తతే | తతస్స రామో హరి వాహినీ పతి: | విభీషణేన ప్రతినంద్య సత్కృత: | సలక్ష్మణొ యూథప యూథ సంవృత: | సువేల పృష్టే న్యవసద్యథా సుఖం || 6-38-19 ఇత్యార్షే, శ్రీమద్రామయణే, ఆదికావ్యే, వాల్మీకియే, చతుర్వింశత్సహస్రికాయం, సంహితాయం, శ్రీ మద్యుద్ధ కాండే అష్టత్రింశ: సర్గః