యుద్ధకాండము - సర్గము 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అథ తాం జాత సంతాపాం తేన వాక్యేన మోహితాం | సరమా హ్లాదయామాస మహీం దగ్దామివామ్భాసా || 6-34-1 తతస్తస్యా హితం సఖ్యా: చికీర్షంతీ సఖీ వచః | ఉవాచ కాలే కాలజ్ఞా స్మిత పూర్వా೭భిభాషిణీ || 6-34-2 ఉత్సాహేయం అహం గత్వా త్వద్వాక్యం అసితేక్షణె | నివేద్య కుశలం రామే ప్రతిచ్చన్నా నివర్తితుం || 6-34-3 న హి మే క్రమమాణాయా నిరాలంబే విహాయాసి | సమర్థొ గతిం అన్వేతుం పవనో గరుడో೭పి వా || 6-34-4 ఏవం బ్రువాణామ్ తాం సీతా సరమాం పునరబ్రవీత్ | మధురం శ్లక్ష్ణయా వాచా పూర్వమ్ శోకా೭భిపన్నయా || 6-34-5 సమర్థా గగనం గంతుం అపి వా త్వం రాసా తలం | అవగచ్చామ్యకర్తవ్యం కర్తవ్యమ్ తే మదంతరే || 6-34-6 మత్ప్రియం యది కర్తవ్యమ్ యది బుద్ధిః స్థిరా తవ | జ్ఞాతుం ఇచ్చామి తం గత్వా కిం కరోతి ఇతి రావణః || 6-34-7 సహి మాయా బల: క్రూరొ రావణః శత్రు రావణః | మాం మొహయతి దుష్టాత్మా పీత మాత్రేవ వారుణీ || 6-34-8 తర్జాపయతి మాం నిత్యం భర్త్సాపయతి చా೭సకృత్ | రాక్షసీభిః సుఘోరాభి: యా మాం రక్షంతి నిత్యశః || 6-34-9 ఉద్విగ్నా శంకితా చా೭స్మి న చ స్వస్తం మనో మమ | తద్భయా చ్చా ೭ హం ఉద్విగ్నా;అశోక వనికాం గతాః || 6-34-10 యది నామ కథా తస్య నిశ్చితం వా೭పి యద్భవేత్ | నివేదయెథాః సర్వం తత్ పరో మే స్యాదనుగ్రహః ||6-34-11 సాత్వేవం బ్రువతీమ్ సీతామ్ సరమా వల్గు భాషిణీ | ఉవాచ వచనమ్ తస్యాః స్పృ శంతీ బాష్ప విక్లబం || 6-34-12 ఏష తే యద్యభిప్రాయ: తదా గచ్చామి జానకి | గృహ్య శత్రోరభిప్రాయం ఉపావ్రుత్తాం చ పశ్య మాం || 6-34-13 ఏవం ఉక్త్వా తతో గత్వా సమీపమ్ తస్య రక్షసః | శుశ్రావ కథితం తస్య రావణస్య సమంత్రిణః || 6-34-14 సా శ్రుత్వా నిశ్చయం తస్య నిశ్చయజ్నా దురాత్మనః | పునరేవాగమత్ క్షిప్రమ్ అశోక వనికాం తదా || 6-34-15 సా ప్రవిష్టా పునస్తత్ర దదర్శ జనకాత్మజాం | ప్రతీక్షమాణామ్ స్వామేవ భ్రష్ట పద్మామివ శ్రియం || 6-34-16 తాం తు సీతా పునః ప్రాప్తాం సరమాం వల్గు భాషిణీమ్ | పరిష్వజ్య చ సుస్నిగ్ధం దదౌ చ స్వయమాసనం || 6-34-17 ఇహాసీనా సుఖం సర్వం ఆఖ్యాహి మమ తత్త్వతః | క్రూరస్య నిశ్చయం తస్య రావణస్య దురాత్మనః || 6-34-18 ఏవం ఉక్తా తు సరమా సీతయా వేపమానయా | కథితం సర్వమాచష్టే రావణస్య సమంత్రిణః || 6-34-19 జనన్యా రాక్షసేంద్రో వై త్వన్మోక్షార్థం బృహద్వచః | అవిద్దేన చ వైదేహి మంత్రి వృద్దేన బోధితః || 6-34-20 దీయతామ్ అభిసత్కృత్య మనుజేంద్రాయ మైథిలీ | నిదర్శనం తే పర్యాప్తం జన స్థానే యదద్భుతం || 6-34-21 లంఘనం చ సముద్రస్య దర్శనం చ హనూమతః | వధం చ రక్షసామ్ యుద్ధే కః కుర్యాన్మానుషో భువి || 6-34-22 ఏవం స మంత్రి వృద్ధైశ్చా೭మాత్రా చ బహు భాషితః | న త్వాం ఉత్సహతే మొక్తుం అర్థమర్థ పరో యథా || 6-34-23 నోత్సహత్యమృతో మొక్తుం యుద్ధే త్వామితి మైథిలి | సామాత్యస్య నృశమ్ సస్య నిశ్చయోహ్యేష వర్తతే || 6-34-24 తదేషా సుస్తిరా బుద్ధి:మృత్యు లోభాదుపస్థితా | భయాన్న శక్తస్త్వాం మొక్తుం అనిరస్తస్తు సంయుగే | రాక్షసానామ్ చ సర్వేషాం ఆత్మనశ్చ వధేన హి || 6-34-25 నిహత్య రావణం సంఖ్యే సర్వథా నిశితైః శరైః | ప్రతినేష్యతి రామస్త్వాం అయోధ్యాం అసితేక్షణే || 6-34-26 ఏతస్మిన్నంతరే శబ్దో భేరీ శంఖ సమాకులః | శ్రుతో వానర సైన్యానాం కంపయన్ ధరణీ తలం || 6-34-27 శ్రుత్వా తు తద్వానర సైన్య శబ్దం | లంకా గతా రాక్షస రాజ భ్రుత్వా | నష్టౌజసో దైన్య పరీత చేష్టా: | శ్రేయో న పశ్యంతి నృపస్య దోషే || 6-34-28