యుద్ధకాండము - సర్గము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యుద్ధకాండము - సర్గము 3 [మార్చు]

సుగ్రీవశ్య వచః శృత్వా హేతుమత్పరం అర్థవిత్ |

ప్రతిగజగ్రాహ కాకుత్సో హనూమన్తం అథ అబ్రవీత్ |6-3-1|


తరసా సేతు బన్ధేన సాగర ఉచ్చోషణేన వా |

సర్వథా సుసమర్థో అస్మి సాగరస్య అస్యలన్ఘనే |6-3-2|


కతి దుర్గాణి దుర్గాయ లంకాయాస్ తదు బ్రవీహి మే |

జ్ణాతుం ఇచ్చామి తత్ సర్వం దర్శనాద్ ఇవ వానర |6-3-3|


బలస్య పరిమాణంచ ద్వార దుర్గ క్రియామపి |

గుప్తి కర్మచ లంకాయా రాక్షసాం సదనానిచ | 6-3-4|


యథా సుఖం యథావచచ లంకాయాం అసి దృష్టవాన్ |

సరం ఆచక్ష్వ తత్వేన సర్వథా కుశలో హి అసి |6-3-5|


శృత్వా రామస్య వచనం హనూమాన్ మారుతాత్మజః |

వాక్యం వాక్యవిదాం శ్రేష్టో రామం పునరథ అబ్రవీత్ |6-3-6|


శౄయతాం సర్వమాఖ్యాస్యే దుర్గ కర్మ విధానతః |

గుప్తా పురి యథా లంకా రక్షితాచ యథా బలైః |6-3-7|


రాక్షసాశ్చ యథా స్నిగ్ధా రావణశ్యచ తేజసా |

పరాం సమృద్ధిం లంకాయాః సాగరశ్యచ భీమతాం |6-7-8|


విభాగంచ బలోఘస్య నిర్దేశం వాహనశ్యచ |

ఏవ ముక్త్వా మపిశ్రేష్టహ కథయామాస తత్వవీత్ |6-3-9|


ప్రహృష్టా ముదితా లంకా మత్త ద్వీప సమాకులా |

మహతీ రథ సంపూర్ణా రక్షో గణ సమాకులా |6-3-10|


దృఢ బద్ధ కవాటాని మహాపరిఘవన్తిచ |

చత్వారి విపులాన్యస్యా ద్వారాణి సుమహాన్తి |6-3-11|


తత్రేషూపయంత్రాణి బలవన్తి మహన్తిచ |

ఆగతంపర సైన్యాంతైస్తత్ర ప్రతినివార్యతే |6-3-12|


ద్వారేషు సంస్కృతా భీమాః కాలాస్మయాః శితాః |

శత్శోరోచితా వీరైః శతఘ్న్యో తక్షసాం గణైః |6-3-13|


సౌవర్ణఃచ మహాంస్తస్యాః ప్రాకారో దుష్ప్రధర్షణః |

మణి విద్రుమ వైదూర్య ముక్తా విచారితన్తరః |6-3-14|


సర్వతశ్చ మహాభీమాః శీత తోయ మహా శుభాః |

అగాధా గ్రాహవత్యశ్చ పరిఖామీన సేవితాః |6-3-15|


ద్వారేషుతాసాంచత్వారః సంక్రమాః పరమాయతాః |

యన్త్రైరుపేతా బహుభిర్మహద్విర్దృఢ సంధిభిః |6-3-16|


త్రాయన్తే సంక్రామాస్తత్ర పర సైన్య ఆగమేసతి |

యంత్రైస్తైర్ అవకీర్యన్తే పరిఖాసు సమన్తతః |6-3-17|


ఏకస్త్వ అకంప్యో బలవాన్ సంక్రమః సుమహాద్రుఢః |

కాన్చనైర్ బహుభిః స్తంభైర్వేదికాభిః చ శోభితః |6-3-18|


స్వయం ప్రకృతి సంపన్నో యుయుత్సూ రామ రావణః |

ఉత్థితః చ అప్రమత్తః చ బలానామనుదర్శనే |6-3-19|


లంకా పురి నిరాలంబా దేవదుర్గ భయావహా |

న అదేయం పార్వతంవన్యం కృత్రిమంచ చతుర్విధం |6-3-20|


స్థితా పారే సముద్రస్య దూర పారస్య రాఘవ |

నౌపథః చ అపి న అస్తి అత్ర నిరాదేశః చ సర్వతః |6-3-21|


శైలగ్రే రచితా దుర్గా సాపూర్దేవ పురుపమా |

వాజి వారణ సంపూర్ణా లంకా పరం దుర్జయ |6-3-22|


పరిఘాః చ సతఘ్న్యాః చ యన్త్రాణి వివిధానిచ |

శోభయన్తి పురీం లంకాం రావణస్య దురాత్మనః |6-3-23|


అయుతం రక్షసామత్ర పశ్చిమ ద్వారమాశ్రితం |

శూల హస్తా దురాధర్షాః సర్వే ఖడ్గాగ్ర యోధినః |6-3-24|


నియుతం రక్షసాం అత్ర దక్షిణద్వారం ఆశ్రితం |

చతురన్గేణ సైన్యేన యోధాస్తత్రపి అనుత్తమాః |6-3-25|


ప్రయుతం రక్షసామత్ర పూర్వద్వారం సమాశ్రితం |

చర్మ ఖడ్గ ధరాహః సర్వే తథా సర్వస్త్ర కోవిధాః |6-3-26|


న్యర్బుదం రక్షసామత్ర ఉత్తరద్వారం ఆశ్రితం |

రథినః చ అశ్వ వాహాః చ కుల పుత్రా సుపూజితాః |6-3-27|


శతం శత సహస్రాణాం మధ్యమంగుల్మమాశ్రితం |

యతు ధానా దురాధర్షాః అగ్ర కోటిశ్చ రక్షసాం |6-3-28|


తే మయా సంక్రమా భగ్నాః పరిఖాఃచ అవపూరితాః |

దగ్ధాచ నగరీ లంకా ప్రాకరఃచ అవసాదితాః |6-3-29|


బలైకదేశః క్షపితో రాక్షసానాం మహాత్మానాం |

యేన కేన తు మార్గేణ తరాం వారుణాలయం |6-3-30|


హతా ఇతి నగరీ లంకాం వానరైరవధార్యతాం |

అన్గదోద్వివిదో మైన్దో జాంబవాన్పనసోనలః |6-3-31|


నీలః సేనాపతిశ్చైవ బల శేషేణ కింతవ |

ప్లవమానా హి గత్వాతాం రావణస్య మహాపురీం |6-3-32|


సప్రకారాం సభవనామానయిష్యన్తి మైథిలీం |

సప్రకారాం సభవనామానయుష్యన్తి రాఘవ |6-3-33|


యేవమాజ్ణాపయ క్షిప్రంబలానాం సర్వ సంగ్రహం |

ముహూర్తేన తు యుక్తేన ప్రస్థానంభిరోచయ |6-3-34|


ఇత్యార్షే శ్రిమద్రామాయణే ఆదికావ్యే యుద్ధకాణ్డే తృతీయః సర్గః