యుద్ధకాండము - సర్గము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యుద్దకాండము - రెండవ సర్గము[మార్చు]

తం తు శోకపరిద్యూనం రామం దశరథాత్మజం |

ఉవాచ వచనం శ్రీమాన్ సుగ్రీవహ శోకనాశనం |6-2-1|


కిం త్వయ తప్యతే వీర యథాన్యహః ప్రక్రుతస్థహ |

మైవం భూస్త్యజ సతాపం క్రుథఘ్న ఇవ సౌహ్రుదం |6-2-2|


సంతాపస్య చ తే స్థానం న హి పస్యామి రఘవ |

ప్రవృత్తాముపలబ్థాయం జ్ణాతే చ నిలయే రిపోః |6-2-3|


మతిమాన్ శాస్త్రవిత్ప్రాజ్ణః పండితాశ్చాసి రాఘవ |

త్యజేమాం ప్రాకృతం ఉద్థీం కృతాత్మేవార్థదూషణీం |6-2-4|


సముద్రం లంఘ ఇత్వాతు మహానక్రసమాకులం |

లంకామారోహయిష్యామో హనిష్యామశ్చ తేరిపుం | 6-2-5|


నిరుత్సాహస్య దీనస్య శోకపర్యాకులాత్మనః |

సర్వార్థా వ్యవసీదంతి వ్యసనంచాధిగచ్చతి |6-2-6|


ఇమే శూరాః సమర్థాశ్చ సర్వతో హరియూథపాః |

త్వత్ప్రియార్థం కృతోత్సాహాః ప్రవేష్టుమపి పావకం |6-2-7|


యేషాం హర్షైణ జానామి తర్కశ్చాపి దృఢోమమ |

విక్రమేణ సమానేష్యే సీతాం హత్వా యథారిపుం |6-2-8|


రావణం పాపక్రమాణం తథా త్వం కర్తుమర్హసి |

సేతురత్ర యథా బధ్యేథా పశ్యేమ తాంపురీం |6-2-9|


తస్య రాక్షసరాజస్య తథా త్వంకురు రాఘవ |

ద్రుస్ట్వా తాంహి పురీం లంకాం త్రికూట శిఖరే స్థితాం |6-2-10|


హతంచ రావణం ఉద్దే దర్శనాదవధారయ |

అబధ్వా సగరే సేతుం ఘోరేచ వరుణాలయే |6-2-11|


లంకా న మర్దితుం సక్యా సేంద్రేరపి సురాసురైః |

సేతుర్బద్ధః సముద్రే చ యావల్లంకాసమీపీతః |6-2-12|


సర్వం తీర్ణం చ మేసైన్యాం జితమిత్యుపధారయ |

ఇమే హి సమరే వీరా హరయః కామరూపిణః |6-2-13|


తదలం విక్లబాం బుద్ధిం రాజన్ సర్వార్ధనాశనీం |

పురుషస్య హి లోకేస్మిన్ శోకః శౌర్యాపకర్షణః |6-2-14|


యత్తు కార్యం మనుష్యేణ శౌణ్డీర్యమవలంబ్యతాం |

తదలక్మరణాయైవ కర్తుర్బవతి సత్వరం |6-2-15|


అస్మిన్ కాలే మహాత్ప్ర్రాజ్న సత్త్వమాతిస్ట తేజస |

శూరాణాంహి మనుష్యాణాం త్వద్విధానాం మహాత్మనాం |6-2-16|


వినష్టేవా రనస్స్టే వాశోకః సర్వార్థనాశనః |

తత్త్వాం బుద్ధిమతాం శ్రేష్టహ సర్వశాస్త్రర్థకోవిదః |6-2-17|


మద్విధైః సచివైః సార్థమరిం జేతుం సమర్హసి |

నహిపశ్యామ్యాహం కం చిత్రిషు లోకేషు రాఘవ |6-2-18|


గృహిత్ధనుషో పస్తే తిస్టే దభిముఖో రణే |

వానరేషు సమాసక్తం నతే కార్యం విపత్స్యతే |6-2-19|


అచిరాద్రక్ష్యసే సీతాం తీర్త్వా సాగరంక్షయం |

తదలం శోకమాలంబ్య క్రోధమాలంబ భూపతే |6-2-20|


నిశ్చేష్టాహ క్షత్రియా మందాః సర్వే చండస్య బిభ్యతి |

లంఘానార్థం చ ఘోరస్య సముద్రస్య నదీపతేః |6-2-21|


మహస్మాభిరిహో ఓపేతః సూక్ష్మబుద్ధిర్విచారయ |

లంఘితే తత్రతైః సైన్యేర్జితమిత్యేవ నిశ్చిను |6-2-22|


సర్వం తీర్ణం చ మే సైన్యం జితామిత్యావధార్యతాం |

ఇమే హి హరయః శూరాః సమరే కామరూపిణః |6-2-23|


తానరీన్విధమిష్యన్తి శిలాపాదపవృష్టిభిః |

కథం చిత్పరిపశ్యామి లంఘితం వరుణాలయం |6-2-24|


హితమిత్యేవ తం మాన్యే యుద్ధే శత్రునిబర్హణ |

కిముక్త్వా బహుధా చాపి సర్వథా విజయ భవాన్ |6-2-25|


నిమిత్తాని చ పశ్యామి మనో మే సంప్రహ్రిష్యతి |

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామయణే ఆదికావ్యే యుద్ధకాణ్డే ద్వితీయః సర్గః