యుద్ధకాండము - సర్గము 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
             అధ: పంచదశః సర్గః – 15


బృహస్పతేస్తుల్యమతెర్వచస్త |

న్నిశామ్య యత్నేన విభీషణస్య |

తతో మహాత్మా వచనమ్ బభాషే |

తత్రేన్ద్రజిన్నైరృతయూథముఖ్యః || 6-15-1


కిం నామ తే తాత కనిష్ట వాక్యమ్ |

అనర్ధకం చైవ సుభీతవచ్చ |

అస్మిన్ కులే యో೭పి భవేన్న జాతః |

సో೭పీదృశమ్ నైవ వాదేన్న కుర్యాత్ || 6-15-2


సత్త్వేన వీర్యెణ పరాక్రమెణ

శౌర్యేణ ధైర్యేణ చ తేజసా చ |

ఏకః కులే ೭ అస్మిన్ పురుషో విముక్తో |

విభీషణస్తాతకనిష్ట ఏష: || 6-15-3


కిం నామ తౌ మానుష రాజపుత్రౌ |

అస్మాకమేకేన హి రాక్షసేన |

సుప్రాకృతేనా ೭ పి నిహన్తుమేతు |

శక్యౌ కుతో భీషయసే స్మ భీరొ || 6-15-4


త్రిలోకనాధో నమ దేవరాజః |

శక్తో మయా భూమితలె వివిశ్టః |

భయార్మితాశ్చాపి దిశః ప్రపన్నాః |

సర్వ్ తదా దేవగణాః సమగ్రః || 6-15-5


ఐరావతొ విస్వరమున్నదన్ స |

నిపాతితో భూమితలె మయా తు |

వికృష్య దంతౌతు మయా ప్రపహ్య |

విత్రాసితాదేవగణాః సమగ్రా: || 6-15-6


సో ೭ అహం సురాణామపి దర్పహంతా |

దైత్యోత్తమానామపి శోకకర్తా |

కథం నరేంద్రాత్మజయోర్ణ శక్తో |

మనుష్యయొః ప్రాకృతయొః సువీర్యః || 6-15-7


అథేన్ద్రకల్పస్య దురాసదస్య |

మహాజసస్తాద్వాకానం నిశమ్య |

తతో మహారథం వచనమ్ బభాషే |

విభీషణః శస్త్రభృతాం వరిష్ట: || 6-15-8


న తాత మంత్రే తవ నిశ్చయొ ೭ స్తి |

బాలస్త్వమద్యాప్యవిపక్వబుద్ధిః |

తస్మాత్త్వయాప్యాత్మవినాశానాయ |

వచో ೭ర్ధహీనమ్ బహు విప్రలప్తం || 6-15-9


పుత్రప్రవాదేన తు రావణస్య |

త్వమిన్ద్రజిన్మిత్రముఖొ ೭ సి శత్రుః |

యస్యేదృశమ్ రాఘవతో వినాశం |

నిశమ్య మొహాదనువన్యసే త్వం || 6-15-10


త్వమేవ వధ్యశ్చ సుదుర్మతిశ్చా |

స చాపి వధ్యో య ఇహా ೭ ೭ నయత్త్వామ్ |

బాలం దృఢమ్ సాహాసికం చ యో೭ ద్య |

ప్రావేశయన్మన్త్రకృతాం సమీపమ్ || 6-15-11


మూఢ: ప్రగల్భో ೭ వినయోపపన్న: |

తీక్ష్ణస్వభావో ೭ల్పమతిర్దురాత్మా |

మూర్ఖస్త్వమత్యన్తసుదుర్మతిశ్చ |

త్వమిన్ద్రజిద్బాలతయా బ్రవీషి || 6-15-12


కో బ్రహ్మదణ్డప్రతిమప్రకాశాన్ |

అర్చిష్మతః కాలనికాశరూపాన్ |

సహేత బాణాన్య ೭ మదణ్డకల్పా |

న్సమక్షముక్తాన్యుది రాఘవేణ || 6-15-13


ధనాని రత్నాని సుభూషణాని |

వాపామ్పి దివ్యాని మణీమ్ శ్చ చిత్రాన్ |

సీతామ్ చ రామాయ నివేద్య దేవీమ్ |

వసేమ రాజన్నిహ వీతశొకాః || 6-15-14


ఇత్యార్షే, శ్రీమద్రామయణే, ఆదికావ్యే, వాల్మీకియే,

చతుర్వింశత్సహస్రికాయం, సంహితాయం శ్రీమద్యుద్ధకాండే పంచదశః సర్గః