యుద్ధకాండము - సర్గము 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యుద్ధకాండము - సర్గము 14[మార్చు]

నిశాచరేన్ద్రస్య నిశమ్యవాక్యం సకుంబకర్ణస్య చ గర్జితాని |

విభీషణో రాక్షస రాజముఖ్య మువాచ వాక్యం హితమర్థయుక్తం |6-14-1|