యుద్ధకాండము - సర్గము 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యుద్ధకాండము - సర్గము 13[మార్చు]

రావణం కృద్ధమాజ్ణాయ మహాపార్శ్వో మహాబలః |

ముహూర్త మనుసంచిన్త్య ప్రాన్జలిర్వాక్య మబ్రవీత్ |6-13-1|


యః ఖల్వపి వనాం ప్రాప్య మృగవ్యాలనిషేవితం |

న పిబేన్మధు సంప్రాప్య స నరో బాలిశో ధ్రువం |6-13-2|


ఈశ్వరస్యేశ్వరః కోఅస్తి తవ శతృనిబర్హణ |

రమస్వ సహ వైదేహ్యా శతౄనాక్రమ్య మూర్ధసు |6-13-3|


బాలాత్కుక్కుటవృత్తేన ప్రవర్తస్వ మహాబల |

అక్రమ్యాక్రమ్య సీతాం వై తాం భున్కస్వ చ రమస్వ చ |6-13-4|


లబ్ధకామస్య తే పశ్చాదాగమిష్యాతి కిం భయం |

ప్రాప్తామప్రాప్తకాలం వా సర్వం ప్రతి విధాస్యతే |6-13-5|కుంభకర్ణః సహాస్మాభిరిన్ద్రజిచ్చ మహాబలః |

ప్రతిషేధయితుం శక్తౌ సపజ్రమపి వజ్రిణాం |6-13-6|


ఉప ప్రదానాం సాన్త్వం వా భేదం వా కుశలైః కృతం |

సమతిక్రమ్య దణ్డేన సిద్ధిమర్త్యేషు రోచయే |6-13-7|


ఇహ ప్రాప్తాన్వయం సర్వాన్ శత్రూంస్తవ మహాబల |

వశో శాస్త్రప్రతాపేన కరిష్యామోన సంశయః |6-13-8|


ఏవముక్తస్తదా రాజా మహాపార్శ్వేన రావణః |

తస్య సంపూజయన్వాక్యమిదం వచనమబ్రవీత్ |6-13-9|


మహాపార్శ్వ నిబోధత్వం త్వం రహస్యం కిచిదాత్మనః |

చిరవృత్తం తదాఖ్యాస్యే యదావాప్తం పురామయా |6-13-10|


పితామహస్య భవనం గచ్చన్తీం పున్జికస్థలాం |

చన్చూర్యమాణామద్రాక్షమాకాశేఅగ్నిశిఖామివ |6-13-11|


సా ప్రహస్య మయాభుక్తా కృతా వివసనా తతః |

స్వయంభూభవనం ప్రాప్తా లోలితా నలినీ యథా |6-13-12|


తచ్చ తస్య తదా మన్యే జ్ణాతమాసీన్మహాత్మనః |

అథ సమ్కుపితో వేధా మామిదం వాక్యమబ్రవీ |6-13-13|


అద్య ప్రభృతి రామన్యాం బలాన్నారీం గమిష్యసి |

తదా తే శతధా ముర్ధా ఫలిష్యతి న సంశయః |6-13-14|


ఇత్యాహం తస్య శాపస్య భీతః ప్రసభమేవ తాం |

నారోహయే బలాత్సీతాం వైదేహీం రన్యే శుభే |6-13-15|


సాగరస్యేవ మే వేగో మారుతస్యేవ మే గతిః |

నైతద్యాశరథిర్వేద హయాపాదయతి తేన మాం |6-13-16|


కో హి సింహమివాసీనాం సుప్తాం గిరిగుహాశయే |

కృద్ధం మృత్యుమివాసీనాం సంబోధయితిమిచ్చతి |6-13-17|


న మత్తో నిర్గతాన్ బాణాన్ ద్విజిహవాన్ పన్నగానివ |

రామః పశ్యతి సంగ్రామే తేన మామభిగచ్చతి |6-13-18|


క్షిప్రం వజ్రసమైర్బాణైః శతధా కార్ముకచుతైః |

రామమాదిపష్యామి ఉల్కభిరివ కుంజిరం |6-13-19|


తచ్చాస్య బలమాదాస్యే బలేన మహతావృతః |

ఉదితః సవితా కాలే నక్షత్రాణాం ప్రభామివ |6-13-20|


న వాసవేనాపి సహస్రచక్షుషా యుధాస్మి శక్యోవరుణేన వా పునః |

మయా త్వియం బాహుబలేన నిర్జితా పురాపురి వైశ్రవణేన పాలితా |6-13-21|


ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే త్రయోదశః సర్గః