యుద్ధకాండము - సర్గము 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యుద్ధకాండము - సర్గము 12[మార్చు]

స తాం పరిషదం కృత్స్నాం సమీక్ష్య సమితింజయః |

ప్రబోధయామాస తదా ప్రహస్తం వాహినీపతిం |6-12-1|


సేనాపతే యథా తే స్యుః కృతవిద్యాశ్చతుర్విధాః |

యోధా నగరరక్షాయాం తథా వ్యోదేష్టుమర్హసి |6-12-2|


స ప్రహస్తః ప్రతీతాత్మా చికీర్షన్ రాజశాసనం |

వినిక్షిపద్బలం సర్వం బహిరన్తశ్చ మన్దిరే |6-12-3|


తతో వినిక్షిప్య బలం సర్వం నగరగుప్తయే |

ప్రహస్తః ప్రముఖే రాజ్ణో నిషసాద జగాద చ |6-12-4|


విహితం బహిరన్తశ్చ బలం బలవతస్తవ |

కురుష్వావిమనాః క్షిప్రం యదభిప్రేతంస్తితే |6-12-5|


ప్రహస్తస్య వచః శృత్వా రాజా రాజ్యహితైషిణః |

సుఖేప్సుః సుహృదాం మధ్యే వ్యాజహార స రావణః |6-12-6|


ప్రియాప్రియే సుఖ దుఃఖం లాభాలాభే సితాహితే |

ధర్మకర్మార్థకృచ్చ్రేషు యూయమార్హథ వేదితుం |6-12-7|


సర్వకృత్యాని యుష్మాభిః సమారబ్ధని సర్వదా |

మన్త్రకర్మనియుక్తాని న జాతు విఫలాని మే |6-12-8|


ససోమగ్రహనక్షత్రైర్మరుద్భిరివ వాసవః |

భవద్భిరహమత్యర్థం వృతః శ్రియమవాప్నుయాం |6-12-9|


అహం తు ఖలు సర్వన్వః సమర్థయుతుముద్యతః |

కుంభకర్ణస్య తు స్వప్నాన్నేమమర్థమచోదయం |6-12-10|


అహం హి సుప్తః ష్ణమాసాన్ కుంభకర్ణో మహాబలః |

సర్వశాస్త్ర భృతం ముఖ్యః స ఇదానీం సముత్థితః |6-12-11|


ఇయం చ దన్డకారణ్యాద్రామస్య మహిషీ ప్రియః |

రక్షోభిశ్చరితోద్దేశాదానీతా జనకాత్మజా |6-12-12|


సా మే న శయ్యామారోఢృమిచ్చత్యలసగామినీ |

త్రిషులోకేషు చాన్యా మే న సీతాసదృశీ మతా |6-12-13|


తనుమధ్యా పృథుశ్రేణీ శరదిన్దునిభాననా |

హేమబింబనిభా సౌమ్యామాయేవ మయనిర్మితా |6-12-14|


సులోహితతలౌ శలక్షణౌ సుప్రతిష్టతౌ |

దృష్ట్వా తామ్రనఖౌ తస్యా దీప్యతేమే శరీరజః |6-12-15|


హుతాగ్నిరర్చిః సమ్కాశామేనాం సౌరిమివ ప్రభాం |

ఉన్నసం విమలం వల్గు వదనం చారులోచనం |6-12-16|


పశ్యంస్తదవశస్తస్యాః కామస్య వశమేయివాన్ |

క్రోధహర్షసమానేన దుర్వర్ణకరణేన చ |6-12-17|


శోకసంప్తాపనిత్యేన కామేన కలుషీకృతః |

సా తు సంవత్సరం కాలం మామయాచత భామినీ |6-12-18|


ప్రతీ క్షమాణా భర్తారం రామమాయతలోచన |

తన్మాయా చారు నేత్రాయాః ప్రతిజ్ణాతం వచః శుభం |6-12-19|


శ్రాన్తోహం సతతం కామాద్యాతో హయ ఇవాధ్వని |

కథం సాగరంక్షోభ్యం తరిష్యాన్తి వనౌకసః |6-12-20|


బహు సత్త్వాసమాకీర్ణం తౌ వా దసరధాత్మజౌ |

అథవా కపినైకేన కృతం నః కదనం మహత్ |6-12-21|


దుర్జ్ణేయాః కార్యగతయో బ్రూత యస్య యథామతి |

మనుషాన్నో భయం నాస్తి తథాపి తు విమృశ్యతాం |6-12-22|


తదా దేవాసురే యుద్ధే యుష్మాభిః సహితోజయం |

తే మే భవన్తశ్చ తథా సుగ్రీవప్రముఖాన్ హరీన్ |6-12-23|


పరే పారే సముద్రస్య పరస్కృత్య నృపాత్మజౌ |

సీతాయాః పదవీం ప్రాప్య సంప్రాప్తౌ వరుణాలయం |6-12-24|


ఆదేయాచ యథా సీతా వధ్యౌ దశరథాత్మజౌ |

భవద్భిర్మా న్త్ర్యాతాం మన్త్రః సునీతాం చాభిధీయతాం |6-12-25|


న హి శక్తిం ప్రపశ్యామి అగత్యన్యాస్య కస్యచిత్ |

సాగరం వనరైస్తీర్త్వా విశ్చయేన జయో మమ |6-12-26|


తస్య కామపరీతస్య నిశమ్య పరిదేవితం |

కుమ్భకర్ణః ప్రచుక్రోధ వచనమ్చేద మబ్రవీత్ |6-12-27|


యదాతు రమస్య సలక్ష్మణస్య ప్రహస్య సీతా ఖలు పా ఇహాహృతా |

సకృత్సమీక్షైవ సునిశ్చితం తదా భజేత చిత్తం యమునేవ యమునాం |6-12-28|


సర్వమేతన్మహారజ కృతమప్రతీమం తవ |

విధీయేత సహాస్మాభిరాదావేవాస్య కర్మణః |6-12-29|


న్యాయేన రాజకార్యాణి యః కరోతి దశానన |

న స సమ్తప్యతే పశ్చాన్నిశ్చతార్థంతిర్నృపః |6-12-30|


అనుపాయేన కర్మాణి విపరీతాని యాని చ |

క్రియామాణాని దుష్యన్తి హవింష్యాప్రయతేష్విన్ |6-12-31|


యః పశ్చాత్పూర్వకార్యాణి కర్మాణ్యభిచికీర్షతి |

పూర్వం చాపరకార్యాణి న్ స వేద నాయనయౌ |6-12-32|


చపలస్య తు కృత్యేషు ప్రసమీక్స్యాధికం బలం |

చిద్రమన్యే ప్రపద్యన్తే క్రౌంచస్య ఖమివ ద్విజాః |6-12-33|


త్వయేదం మహాదారంభం కార్య మప్రతిచిన్తితం |

దిష్ట్యా త్వాం నవధీద్రామో విషమిశ్రమివామృతం |6-12-34|


తస్మాత్త్వయా సమారంభం కర్మ హయప్రతిమం పరైః |

అహం సమీకరిష్యామి హత్వా శతౄం స్తనానఘ |6-12-35|


అహముస్తాదయిష్యామి శతౄం స్తవ నిశాచర |

యది శక్రవివస్వన్తౌ యది పావకమారుతౌ |6-12-36|


తావహం యోధయిష్యామి కుబేరవరుణావపి |

గిరిమాత్రశరీరస్య మహాపరిఘయోధినః |6-12-37|


నర్దతస్తీక్ష్ణదంష్ట్రస్య బిభీయాద్వై పురన్దరః |

పునర్మాం సద్వితీయేన శరేణ నిహనిష్యతి |6-12-38|


తతోహం తస్య పాస్యామి రుధిరం కామమాశ్వస | వధేవ వై దాశరథేహ్ సుఖావహం |

జయం తవాహర్తుమహం తయిష్యే | హత్వాచ రామం సహలక్ష్మణేన | ఖాదామి సర్వాన్ హరియూథముఖ్యాన్|6-12-39|


రమస్వ కామం పిబ చాగ్ర్య వారుణీం | కురుష్వ కార్వాణి హితాని విజ్వరః |

మయాతు రామే గామితే యమక్షయం | చిరాయ సీతా వశగా భవిష్యతి |6-12-40|