యుద్ధకాండము - సర్గము 118

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  నూట పదునెనిమిదవ సర్గము 

తాం తు పార్శ్వ స్థితాం ప్రహ్వాం రామః సంప్రేక్ష్య మైథిలీమ్

హృదయా౭న్తర్గత క్రోధో వ్యాహర్తుమ్ ఉపచక్రమే		1
ఏషా౭సి నిర్జితా భద్రే శత్రుం జిత్వా మయా రణే
పౌరుషా ద్యద౭నుష్ఠేయం తదేత దుపపాదితమ్		2
గతోఽస్మ్య౭న్తమ్ అమర్షస్య ధర్షణా సంప్రమార్జితా
అవమాన శ్చ శత్రు శ్చ మయా యుగపత్ ఉద్ధృతౌ	3
అద్య మే పౌరుషం దృష్టమ్ అద్య మే సఫలః శ్రమః
అద్య తీర్ణ ప్రతిజ్ఞత్వాత్ ప్రభవా మీహ చా౭౭త్మనః	4
యా త్వం విరహితా నీతా చల చిత్తేన రక్షసా
దైవ సంపాదితో దోషో మానుషేణ మయా జితః		5
సంప్రాప్తమ్ అవమానం య స్తేజసా న ప్రమార్జతి
క స్తస్య పురుషా౭ర్థోఽస్తి పురుష స్యా౭ల్ప తేజసః		6
ల౦ఘనం చ సముద్రస్య ల౦కాయా శ్చా౭వమర్దనమ్
సఫలం తస్య తత్ శ్లాఘ్యమ్ అద్య కర్మ హనూమతః	7
యుద్ధే విక్రమత  శ్చైవ హితం మన్త్రయత శ్చ మే
సుగ్రీవస్య స సైన్యస్య సఫలోఽద్య పరిశ్రమః		8
నిర్గుణం భ్రాతరం త్యక్త్వా యో మాం స్వయమ్ ఉపస్థితః
విభీషణస్య భక్తస్య సఫలోఽద్య పరిశ్రమః		9
ఇ త్యేవం బ్రువత స్తస్య సీతా రామస్య త ద్వచః
మృగీవోత్ఫుల్ల నయనా బభూవా౭శ్రుపరిప్లుతా  		10
పశ్యత స్తాం తు రామస్య భూయః క్రోధోఽభ్యవర్తత
ప్రభూత ఆజ్యా౭వసిక్తస్య పావక స్యేవ దీప్యతః		11
స బద్ధ్వా భ్రుకుటిం వక్త్రే తిర్య క్ప్రేక్షిత లోచనః
అబ్రవీత్ పరుషం సీతాం మధ్యే వానర రక్షసామ్		12
యత్ కర్తవ్యం మనుష్యేణ ధర్షణాం పరిమార్జతా
తత్ కృతం సకలం సీతే శత్రు హస్తాత్ అమర్షణాత్		13
నిర్జితా జీవ లోకస్య తపసా భావితాత్మనా
అగస్త్యేన దురాధర్షా మునినా దక్షిణేవ దిక్		14
విదిత శ్చా౭స్తు తే భద్రే యోఽయం రణ పరిశ్రమః
స తీర్ణః సుహృదాం వీర్యాన్ న త్వ దర్థం మయా కృతః	15
రక్షతా తు మయా వృత్తమ్ అపవాదం చ సర్వశః
ప్రఖ్యాత స్యా౭౭త్మవంశస్య న్య౦గ౦ చ పరిరక్షితా		16
ప్రాప్త చారిత్ర సందేహా మమ ప్రతిముఖే స్థితా
దీపో నేత్రా౭౭తుర స్యేవ ప్రతికూలా౭సి మే దృఢమ్	17
తద్గచ్ఛ హ్య౭భ్యనుజ్ఞాతా యథేష్టం జనకా౭౭త్మజే
ఏతా దశ దిశో భద్రే కార్య మ౭స్తి న మే త్వయా		18
కః పుమా న్హి కులే జాతః స్త్రియం పర గృహోషితామ్
తేజస్వీ పున: ఆదద్యాత్ సుహృల్లేఖ్యేన చేతసా		19
రావణా౭౦క పరిభ్రష్టాం దృష్టాం దుష్టేన చక్షుషా
కథం త్వాం పునరా౭౭దద్యాం కులం వ్యపదిశన్ మహత్	20
త ద౭ర్థం నిర్జితా మే త్వం యశః ప్రత్యాహృతం మయా
నా౭స్తి మే త్వ య్య౭భిష్వ౦గో యథేష్టం గమ్యతామ్ ఇతః	21
ఇతి ప్రవ్యాహృతం భద్రే మయై తత్ కృత బుద్ధినా
లక్ష్మణే భరతే వా త్వం కురు బుద్ధిం యథా సుఖమ్	22
సుగ్రీవే వానరేన్ద్రే వా రాక్షసేన్ద్రే విభీషణే
నివేశయ మనః సీతే యథా వా సుఖమ్ ఆత్మనః		23
న హి త్వాం రావణో దృష్ట్వా దివ్య రూపాం మనోరమామ్
మర్షయేత చిరం సీతే స్వ గృహే పరివర్తినీమ్		24
తతః ప్రియా౭ర్హ శ్రవణా త ద౭ప్రియం
ప్రియ దుపశ్రుత్య చిరస్య మైథిలీ	
ముమోచ బాష్పం సుభృశం ప్రవేపితా
గజేన్ద్ర హస్తా౭భిహతే వ సల్లకీ				25

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే అష్టాదశోత్తరశతతమః సర్గః

 శ్రీమతి అరుణరేఖ కుచిభోట్ల వారి సౌజన్యం