యుద్ధకాండము - సర్గము 117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తతో హి దుర్మనా రామః శ్రుత్వైవం వదతాం గిరః |

దధ్యౌ ముహూర్తం ధర్మాత్మా బాష్పవ్యాకులలోచనః || 6.117.1 ||


తతో వైశ్రవణో రాజా యమశ్చామిత్రకర్శనః |

సహస్రాక్షో మహేన్ద్రశ్చ వరుణశ్చ జలేశ్వరః || 6.117.2 ||


షడర్ధనయనః శ్రీమాన్ మహాదేవో వృషధ్వజః |

కర్తా సర్వస్య లోకస్య బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదాం వరః || 6.117.3 ||


ఏతే సర్వే సమాగమ్య విమానైః సూర్యసన్నిభైః |

ఆగమ్య నగరీం లఙ్కామభిజగ్ముశ్చ రాఘవమ్ || 6.117.4 ||


తతః సహస్తాభరణాన్ ప్రగృహ్య విపులాన్ భుజాన్ |

అబ్రువంస్త్రిదశశ్రైష్ఠాః ప్రాఞ్జలిం రాఘవం స్థితమ్ || 6.117.5 ||


కర్తా సర్వస్య లోకస్య శ్రేష్ఠో జ్ఞానవతాం వరః |

ఉపేక్షసే కథం సీతాం పతన్తీం హవ్యవాహనే || 6.117.6 ||


కథం దేవగణశ్రేష్ఠమాత్మానం నావబుధ్యసే |

ఋతధామా వసుః పూర్వం వసూనాం త్వం ప్రజాపతిః || 6.117.7 ||


త్రయాణాం త్వం హి లోకానామాదికర్తా స్వయమ్ప్రభుః |

రుద్రాణామష్టమో రుద్రః సాధ్యానామసి పఞ్చమః || 6.117.8 ||


అశ్వినౌ చాపి తే కర్ణౌ చన్ద్రసూర్యౌ చ చక్షుషీ |

అన్తే చాదౌ చ లోకానాం దృశ్యసే త్వం పరన్తప || 6.117.9 ||


ఉపేక్షసే చ వైదేహీం మానుషః పాకృతో యథా |

ఇత్యుక్తో లోకపాలైస్తైః స్వామీ లోకస్య రాఘవః || 6.117.10 ||


అబ్రవీత్రిదశశ్రేష్ఠాన్ రామో ధర్మభృతాం వరః |

ఆత్మానం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజమ్ || 6.117.11 ||


యో హం యస్య యతశ్చాహం భగవాంస్తద్ బ్రవీతు మే |

ఇతి బ్రువన్తం కాకుత్స్థం బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదాం వరః || 6.117.12 ||


అబ్రవీచ్ఛృణు మే రామ సత్యం సత్యపరాక్రమ |

భవాన్నారాయణో దేవః శ్రీమాంశ్చక్రాయుధో విభుః || 6.117.13 ||


ఏకశృఙ్గో వరాహస్త్వం భూతభవ్యసపత్నజిత్ |

అక్షరం బ్రహ్మ సత్యం చ మధ్యే చాన్తే చ రాఘవ || 6.117.14 ||


లోకానాం త్వం పరో ధర్మో విష్వక్సేనశ్చతుర్భుజః |

శార్ఙ్గధన్వా హృషీకేశః పురుషః పురుషోత్తమః || 6.117.15 ||


అజితః ఖడ్గధృద్విష్ణుః కృష్ణశ్చైవ బృహద్బలః |

సేనానీర్గ్రామణీశ్చ త్వం బుద్ధిః సత్త్వం క్షమా దమః || 6.117.16 ||


ప్రభవశ్చాప్యయశ్చ త్వముపేన్ద్రో మధుసూదనః |

ఇన్ద్రకర్మా మహేన్ద్రస్త్వం పద్మనాభో రణాన్తకృత్ || 6.117.17 ||


శరణ్యం శరణం చ త్వామాహుర్దివ్యా మహర్షయః |

సహస్రశృఙ్గో వేదాత్మా శతజిహ్వో మహర్షభః || 6.117.18 ||


త్వం త్రయాణాం హి లోకానామాదికర్తా స్వయమ్ప్రభుః |

సిద్ధానామపి సాధ్యానామాశ్రయశ్చాసి పూర్వజః || 6.117.19 ||


త్వం యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వమోఙ్కారః పరన్తపః || 6.117.20 ||


ప్రభవం నిధనం వా తే న విదుః కో భవానితి |

దృశ్యసే సర్వభూతేషు బ్రాహ్మణేషు చ గోషు చ || 6.117.21 ||


దిక్షు సర్వాసు గగనే పర్వతేషు వనేషు చ |

సహస్రచరణః శ్రీమాన్ శతశీర్షః సహస్రదృక్ || 6.117.22 ||


త్వం ధారయసి భూతాని వసుధాం చ సపర్వతామ్ |

అన్తే పృథివ్యాః సలిలే దృశ్యసే త్వం మహోరగః || 6.117.23 ||


త్రీల్లోఁకాన్ ధారయన్ రామ దేవగన్ధర్వదానవాన్ |

అహం తే హృదయం రామ జిహ్వా దేవీ సరస్వతీ || 6.117.24 ||


దేవా గాత్రేషు రోమాణి నిర్మితా బ్రహ్మణః ప్రభో |

నిమేషస్తే భవేద్రాత్రిరున్మేషస్తే భవేద్దివా || 6.117.25 ||


సంస్కారాస్తే భవన్ వేదా న తదస్తి త్వయా వినా |

జగత్ సర్వం శరీరం తే స్థైర్యం తే వసుధాతలమ్ || 6.117.26 ||


అగ్నిః కోపః ప్రసాదస్తే సోమః శ్రీవత్సలక్షణః |

త్వయా లోకాస్త్రయః క్రాన్తాః పురాణే విక్రమైస్త్రిభిః || 6.117.27 ||


మహేన్ద్రశ్చ కృతో రాజా బలిం బద్ధ్వా మహాసురమ్ |

సీతా లక్ష్మీర్భవాన్ విష్ణుర్దేవః కృష్ణః ప్రజాపతిః || 6.117.28 ||


వధార్థం రావణస్యేహ ప్రవిష్టో మానుషీం తనుమ్ |

తదిదం నః కృతం కార్యం త్వయా ధర్మభృతాం వర || 6.117.29 ||


నిహతో రావణో రామ ప్రహృష్టో దివమాక్రమ |

అమోఘం బలవీర్యం తే అమోఘస్తే పరాక్రమః || 6.117.30 ||

అమోఘం దర్శనం రామ న చ మోఘః స్తవస్తవ |

అమోఘాస్తే భవిష్యన్తి భక్తిమన్తశ్చ యే నరాః || 6.117.31 ||


యే త్వాం దేవం ధ్రువం భక్తాః పురాణం పురుషోత్తమమ్ |

ప్రాప్నువన్తి సదా కామానిహ లోకే పరత్ర చ || 6.117.32 ||


ఇమమార్షం స్తవం నిత్యమితిహాసం పురాతనమ్ || 6.117.33 ||


యే నరాః కీర్తయిష్యన్తి నాస్తి తేషాం పరాభవః || 6.117.34 ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే శ్రీమద్యుద్ధకాండే వింశత్యుత్తరశతతమః సర్గః || 117 ||