యుద్ధకాండము - సర్గము 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యుద్ధకాండము - సర్గము 11[మార్చు]

స బభువ కృశో రాజా మైథిలీకమమోహితః |

అసన్మానాచ్చ సుహృదాం పాపః పాపేన కర్మణాః |6-11-1|


అతీతసమయే కాలే తస్మిన్వే యుధి రావణః |

అమాత్యేశ్చ సుహృద్భిశ్చ ప్రాప్తకాలంమన్యత |6-11-2|


స హేమజాలవితతాం మణీవిదృమభూషితం |

ఉపగమ్య వినీతాశ్వమారురోహ మహార్థం |6-11-3|


తమాస్థ్యా రథశ్రేష్టో మహామేఘసమస్వనం |

ప్రయయౌ రక్షసాంశ్రేష్టో దశగ్రీవః సభాం ప్రతి |6-11-4|


అసిచర్మధరా యోధాః సర్వాయుధధరాస్తతః |

రాక్షసా రాక్షసేన్ద్రస్య పురస్తాత్సంప్రతస్థిరే |6-11-5|


నానావికృతవేషాశ్చ నానాభూషణభూషితాః |

పార్శ్వతః పుష్టతశ్చైనం పరివార్య యయుస్తదా |6-11-6|


రథైశ్చాతిరథా శీఘ్రం మతైశ్చ వరవారణైః |

అమాత్పేతుర్దశగ్రీవమాక్రీడద్భిశ్చ వాజీభిః |6-11-7|


గదాపరిఘహస్తాశ్చ శక్తితోమరపాణయః |

పరశ్వథధరాశ్చాన్యే తథాన్యే శూలపాణ్యః |6-11-8|


తతస్తూర్యసహస్రాణాం సంజజ్ణ్యే నిఃస్వనో మహాన్ |

తుములః శన్ఖశబ్దశ్చ సభం గచ్చతి రావణే |6-11-9|


స నేమిఘోషణ మహాంసహసాభినినాదయన్ |

రాజమార్గం శ్రియా జుష్టం ప్రతిపేదే మహారథః |6-11-10|


విమలం చాతపత్రం చ పగృహితంశోభత |

పాణ్డురం రాక్షసేన్ద్రస్య పూర్ణస్తారధిపో యథా |6-11-11|


హేమన్జరి గర్భే చ శుద్ధస్పటిక విగ్రహహే |

చామరవ్యజనే తస్య రేజతుః సవ్యదక్షిణే |6-11-12|


తే కృతాన్జలయః సర్వే రథస్థం పృథివీస్థితాః |

రాక్షసా రాక్షసశ్రేష్టం శిరోభిస్తం వవన్దిరే |6-11-13|


రాక్షనైః స్తూయమానః సన్జయాశీర్భిరరిందమః |

అససాద మహాతేజాః సభాం విరచితాం తదా |6-11-14|


సువర్ణరజతాస్థీర్ణాం విశుద్ధస్పటికాన్తరాం |

విరాజమానో వపుషా రుక్మాపట్టోత్తరచ్చదాం |6-11-15|


తాం పిశాచశతైః షడ్భిర్భిగుప్తాం సదాప్రభాం |

ప్రవివేశ మహాతేజాః సుకృతాం విశ్వకర్మణా |6-11-16|


తస్యాం స వైదూర్యమయం ప్రియాకాజినసవృతం |

మహాత్సోపాశ్రయం భేజే రావణః పరమాసనం |6-11-17|


తతః శశాసేశ్వరవద్యూతాన్ లఘుపరాక్రమాన్ |

సమానయత మే క్షిప్రమిహైతాన్ రాక్షసానితి |6-11-18|


కృత్యమస్తి మహాజ్జానే కర్తవ్యమితి శతృభిః |

రాక్షసాస్తద్వచః శృత్వా లన్కాయాం పరిచక్రముః |6-11-19|


అనుగేహమవస్థయ విహారశయనేషు చ |

ఉద్యానేషు చ రక్షంసి చోదయన్తో హ్యభీతవత్ |6-11-20|


తే రథాన్ రుచిరానేకే దృప్తానేకే దృఢాన్హయాన్ |

నాగనేకేధిరురుహుర్జుగ్ముశ్చైకే పదాతయః |6-11-21|


సాపురీ పరమాకీర్ణా రథకున్జరవాజిభిః |

సంపతద్భిర్విరురుచే గరుత్మాద్చిరివాంబరం |6-11-22|


తే వాహనాన్యవస్థాప్య యానాని వివిధానిచ |

సభాం పద్భిః ప్రవివిశుః సిమ్హా గిరిగుహామివ |6-11-23|


రాజ్ణా పాదౌ గృహిత్వా తు రాజ్ణా తే ప్రతిపూజితాః |

పీఠేష్వేన్యే బృసీష్వాన్యే భూమౌ కేచిదుపావిశన్ |6-11-24|


తే సమేత్య సభాయాం వై రాక్షసా రాజశాసనాత్ |

యథార్హముపతస్థుస్తే రావణం రాక్షసాధిపం |6-11-25|


మన్త్రిణశ్చ యథాముఖ్యా నిశ్చితార్థేషు పణ్డితాః |

అమాత్యాశ్చ గుణోపేతాః సర్వజ్ణా బుద్ధిదర్శనాః |6-11-26|


సమీయుస్తత్ర శతశః శూరాశ్చ బహవస్తథా |

సభాయాం హేమవర్ణాయాం సర్వార్థస్య సుఖాయ వై |6-11-27|


తతో మహాత్మా విపులం సుయుగ్యం రథంవరం హేమవిచిత్రితాన్జ్గం |

శుభం సమాస్థ్యాయ యయౌ యశస్వీ విభీషణః సంసదమగ్రజస్య |6-11-28|


స పూర్వజాయావరజః శశంస నా మాథపశ్చాచ్చరణౌ వవన్దే |

శుకః ప్రహస్తశ్చ తథైవ తేభ్యో దదౌ యథార్హం పృథగాసనాని |6-11-29|


సువర్ణనానామాణి భూషణానం సువాససాం సంసది రాక్షసానాం |

తేషాం పరాథ్యగురుచన్దనానాం స్రజాం చ గన్ధాః ప్రవవుః సమాన్తాత్ |6-11-30|


న చుకృశుర్నానృతమాహ కశ్చి త్సభాసదో నాపిజజల్పురుచ్చైః |

సంసిద్ధార్థః సర్వ ఏవోగ్రవీర్యా భర్తుః సర్వే దదృశుశ్చాననంతే |6-11-31|


స రావణః శస్త్రాభృతాం మనస్వినాం మహాబలానాం సమితౌ మనస్వీ |

తప్యాం సభాయాం ప్రభాయా చకాశే మధ్యే వసూనామివ వజ్రహస్తః |6-11-32|


ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ఏకాదశః సర్గః