యుద్ధకాండము - సర్గము 107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

|| ఆదిత్యహృదయప్రారమ్భః ||

తతో యుద్ధపరిశ్రన్తం సమరే చిన్తయా స్థితమ్ |

రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || 6.107.1 ||


దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ |

ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామమగస్త్యో భగవానృషిః || 6.107.2 ||


రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ |

యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి || 6.107.3 ||


ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రువినాశనమ్ |

జయావహం జపేన్నిత్యమక్షయ్యం పరమం శివమ్ || 6.107.4 ||


సర్వమఙ్గలమఙ్గల్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ |

చిన్తాశోకప్రశమనమాయుర్వర్ధనముత్తమమ్ || 6.107.5 ||


రశ్మిమన్తం సముద్యన్తం దేవాసురనమస్కృతమ్ |

పూజయస్వ వివస్వన్తం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్ || 6.107.6 ||


సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః |

ఏష దేవాసురగణాన్ లోకాన్ పాతి గభిస్తిభిః || 6.107.7 ||


ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కన్దః ప్రజాపతిః |

మహేన్ద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః || 6.107.8 ||


పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః |

వాయుర్వహ్నిః ప్రజాపాణ ఋతుకర్తా ప్రభాకరః || 6.107.9 ||


ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్ |

సువర్ణసదృశో భానుర్హిరణ్యరేతా దివాకరః || 6.107.10 ||


హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తిర్మరీచిమాన్ |

తిమిరోన్మథనః శమ్భుస్త్వష్టా మార్తణ్డ అంశుమాన్ || 6.107.11 ||


హిరణ్యగర్భః శిశిరస్తపనో భాస్కరో రవిః |

అగ్నిగర్భో దితేః పుత్రః శఙ్ఖః శిశిరనాశనః || 6.107.12 ||


వ్యోమనాథస్తమోభేదీ ఋగ్యజుస్సామపారగః |

ఘనవృష్టిరపాం మిత్రో విన్ధ్యవీథీప్లవఙ్గమః || 6.107.13 ||


ఆతపీ మణ్డలీ మృత్యుః పిఙ్గలః సర్వతాపనః |

కవిర్విశ్వో మహాతేజా రక్తః సర్వభవోద్భవః || 6.107.14 ||


నక్షత్రగ్రహతారాణామధిపో విశ్వభావనః |

తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్నమో స్తు తే || 6.107.15 ||


నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమే గిరయే నమః |

జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః || 6.107.16 ||


జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః |

నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః || 6.107.17 ||


నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారఙ్గాయ నమో నమః |

నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాణ్డాయ నమో నమః || 6.107.18 ||


బ్రహ్మోశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్యవర్చసే |

భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః || 6.107.19 ||


తమోఘ్నాయ హిమధ్నాయ శత్రుఘ్నాయామితాత్మనే |

కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః || 6.107.20 ||


తప్తచామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే |

నమస్తమోభినిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షిణే || 6.107.21 ||


నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభుః |

పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః || 6.107.22 ||


ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః |

ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చైవాగ్నిహోత్రిణామ్ || 6.107.23 ||


వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ |

యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః || 6.107.24 ||


ఏనమాపత్సు కృచ్ఛ్రేషు కాన్తారేషు భయేషు చ |

కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్నావసీదతి రాఘవ || 6.107.25 ||


పూజయస్వైనమేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిమ్ |

ఏతత్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి || 6.107.26 ||


అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి |

ఏవముక్త్వా తదా గస్త్యో జగామ చ యథాగతమ్ || 6.107.27 ||


ఏతచ్ఛుత్వా మహాతేజా నష్టశోకో భవత్తదా |

ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్ || 6.107.28 ||


ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవాన్ |

త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్ || 6.107.29 ||


రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్ |

సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతో భవత్ || 6.107.30 ||


అథ రవిరవదన్నిరీక్ష్య రామం ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః |

నిశిచరపతిసఙ్క్షయం విదిత్వా సురగణమధ్యగతో వచస్త్వరేతి || 6.107.31 ||


ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే శ్రీమద్యుద్ధకాండే సప్తోత్తరశతతమః సర్గః || 107 ||