యుద్ధకాండము - సర్గము 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యుద్ధకాండము - సర్గము 10[మార్చు]

తతః ప్రత్యుషసి ప్రాప్తే ప్రాప్తధర్మార్థనిశ్చయః |

రాక్షసాధిపతేర్వేశ్మ భీమకర్మా విభీషణః |6-10-1|


శైలేగ్రచయ సమ్కాశమ్ శైలశృన్గమివోన్నతం |

సువిభక్తమహాకక్షం మహాజనపరిగ్రహం |6-10-2|


మతిమద్భిర్మహామాతైర్నురకైరధిష్టితం |

రాక్షసైరాప్తపర్యాప్తైహ్ సర్వతః పరిరక్షితం |6-10-3|


మత్తమాతన్గనిఃశ్చాసైర్వ్యా కులీకృతమారుతమ్ |

శంఖఘోష మహాఘోషం తూర్యసంబాధనాధితం |6-10-4|


ప్రమదాజన సంబాధం ప్రజల్పితమహాపథం |

తప్తకాన్చననిర్యూహం భూషణోత్తమ భూషితం |6-10-5|


గన్ధర్వాణామివావాసమాలయం మరుతామివ |

రత్రసంచయసంబాధం భవనం భోగినామివ |6-10-6|


తం మహాభ్రమివాదిత్య స్తేజో విస్త్రుతర్షిమమాన్ |

అగ్రజస్యాలయం వీరః ప్రవివేశ మహాధ్యుతిః |6-10-7|


పుణ్యాన్ పుణ్యాహఘోషాంశ్చ వేదివిద్భిరుదాహృతాన్ |

శుశ్రావ సుమహాతేజ భ్రాతుర్విజయ సంశ్రితాన్ |6-10-8|


ఫుజితాన్దధిపాత్రైశ్చ సర్పిర్భిః సుమనోక్షేత్రైః |

మన్త్రవేదవిదో విప్రాన్ దదర్ష స మహాబలః |6-10-9|


స పూజ్యమానో సక్షోభిద్ధిప్యమానం స్వతేజసా |

అస్వాస్యం మహాబహుర్వవన్దే ధనదానుజం |6-10-10|


స రాజదృష్టిసంపన్నమాసనం హేమభూషితం |

జగాం సముదాచారం ప్రయుజ్యాచారకోవిదః |6-10-11|


స రావణం మహాత్మానం విజనే మన్త్రిసమ్నిధౌ |

ఉవాచ హితమత్యర్థం వచనం హేతు నిశ్చితం |6-10-12|


ప్రసాధ్య భ్రాతరం జ్యోష్టం సాన్త్వేనోపస్థితక్రమః |

దేశకాలార్థసంవాది దృష్టలోకపరావః |6-10-13|


యదా ప్రభృతి వైదేహీ సంప్రాప్తేహ పరంతప |

తదాప్రభృతి దృష్యన్తే నిమిత్తాన్యశుభానినః |6-10-14|


సస్పులిన్గః సధూమార్చిః సాధూమకలుషోదయః |

మన్త్రసంఘహుతోప్యాగ్నిర్న సమ్యగభివర్ధతే |6-10-15|


అగ్నిష్టేష్వగ్నిశాలాసు తథా బ్రహ్మస్థలీషు చ |

పరీపృపాణి దృష్యన్తే హవ్యేషు చ పిపీలికాః |6-10-16|


గవాం పయాంసి స్కన్నాని విమదా వరకున్జరాః |

దీనామశ్వాః ప్రహేషన్తే న చ గ్రాసాభినన్దినః |6-10-17|


ఖరోష్ట్రాశ్వతారా రాజన్భిన్రోమాః స్రవన్తిచ |

నస్వభావేస్వతిష్టన్తే విధానైరపి చిన్తతాః |6-10-18|


వాయసాః సఘరాః కౄరా వ్యాహరన్తి సమన్తతః |

సమవేతాశ్చ దృశ్యన్తే విమానాగ్రేషు సంఘశః |6-10-19|


గృఘ్రాశ్చ పరిలీయన్తే పురీంపురీ పిన్డితాః |

ఉపపన్నాశ్చ సంధ్యేద్వే వ్యాహరన్తాశివం శివాః |6-10-20|


క్రవ్యాదానాం మృగాణాం చ పురీద్వారేషు సన్జఘషః |

శౄయన్తే విపులాఘోషాః సవిస్పూర్జితనిః స్వనాః |6-10-21|


తదేవం ప్రస్తుతే కార్తే ప్రాయశ్చిత్తామిదం క్షమం |

రోచయే వీర వైదేహీ రాఘవాయ ప్రదీయతాం |6-10-22|


ఇదం చ యది వమోహాల్లోభాద్వా వ్యాహృతం మయా |

తత్రాప్చ మహారాజ న దోషం కర్తుమర్హసి |6-10-23|


ఆయం హి దోషః సర్వస్య జనస్యాప్యోపలక్ష్యతే |

రక్షసాం రాక్షసీనాం చ పురస్యాన్తః పురస్య చ |6-10-24|


ప్రాపణో చాస్య మన్త్రస్య నివృత్తాః సర్వమన్త్రిణః |

అవస్యం చ మయవాచ్యం యదృష్టంథవా శృతం |6-10-25|


సంవిధాయ యథాన్యాయం తద్భవాన్కర్తుమర్హతి |

ఇతి స్వమన్త్రిణాం మధ్యే భ్రాతా భ్రాతరమూచివాన్ |6-10-26|


రావణం రాక్షసాం శ్రేష్టం పథ్యమేతద్విభీషణః |

హితం మహార్థం మఋదు హేతుసంహితం |6-10-27|


వ్యతేతకాలాయతిసంప్రతిక్షమం |

నిషమ్య తద్వాక్య ముపస్తితజ్వరః ప్రసన్గవానుత్తరమేత దబ్రవీత్ |6-10-28|


ఇత్యేవ ముక్ర్వా సురసైన్యనాశనో మహాబలః సమ్యతి చణ్డవిక్రమః |

దశాననో భ్రాతర్మాప్తావాదినం విసర్జయామాస తదావిభీషణం |6-10-29|


ఈత్యార్హే శ్రీమద్రామాయాణే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే దశమః సర్గః