యుద్ధకాండము - సర్గము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యుద్ధకాండము - సర్గము 1[మార్చు]

శృత్వా హనుమతో వాక్యం యథా వద్థిభాషితం |

రామః ప్రీతి సమాయుక్తో వాక్యముక్తరంబ్రవీత్ |6-1-1|


కృతం హనుమతా కార్యం సుమహత్భువి దుర్లభం |

మనసాపి యదన్యేన న సక్యం ధరణీతలే |6-1-2|


న హి తం పరిపశ్యామి యస్తరేత మహోదధిం |

అన్యత్ర గురుడాద్వాయోరన్యత్ర చ హనూమతః |6-1-3|


దేవ దానవ యక్షాణాం గంధర్వారగరక్షసం |

అప్రదృష్యం పురీం లంకాం రావణేన సురక్షితం |6-1-4|


ప్రవిష్టః సత్వామాశ్రిత్య జీవన్కో నాం నిష్క్రమేత్ |

కో విరోత్సుదురాధర్శాం రాక్షసైశ్చ సురక్షితాం |6-1-5|


యో వీర్యబలసంపన్నో న సమః స్యాద్ధనూమతః |

భ్రుత్య కార్యం హనుమతా సుగ్రీవస్య కృతం మహత్ |6-1-6|


యేవం విధాయ స్వబలం సద్రిశం విక్రమశ్య చ |

యోహి భృత్యో నియుక్తః సంభర్తా కర్మణి దుష్కరే |6-1-7|


కుర్యాత్తదునురాగేణ తమహుః పురుషోత్తమం |

యో నియుక్తః పరంకార్యం నకార్యానృపతేః ప్రియం |6-1-8|


భృత్యో యుక్తః సమర్థశ్చ తమాహుర్మధ్యాం నరం |

నియుక్తో నృపతేః కార్యమ్న కుర్యాద్యః సమాహితః |6-1-9|


భృత్యో యుక్తః సమర్థశ్చ తమాహుః పురుష్ధామం |

తన్నియోగే నియుక్తేన కృతం హనూమతా | 6-1-10|


న చాత్మా లఘతాం నీతః సుగ్రీవశ్చాపి తోషితః |

అహం చ రఘువంశాశ్చ లక్షమనాశ్చ మహా బలః |6-1-11|


వైదేహ్యా దర్శనేనాద్య ధర్మతః పరిరక్షితాః :

ఇదం తు మమ దీనస్య మనో భూయః ప్రకర్షతి |6-1-12|


యదిహాస్య ప్రియాక్ష్యాతుర్న కుర్మి సదృశం ప్రియం|

ఏష సర్వ స్వభూతస్తు పరిష్వంగే హనుమతః |6-1-13|


మయా కాలమిమం ప్రాప్య దత్తస్తస్య మహాత్మనః |

ఇత్యుక్త్వ ప్రీతి హృష్టాంగే రామస్తం పరిష్వజే |6-1-14|


హనుమంతం కృతాత్మానం కృతావాక్యముపాగతం |

ధ్యాత్వా పునరువాచేదం వచనం రఘుసత్తమః |6-1-15|


హరీ నామీశ్వరస్యాపి సుగ్రీవస్యోపశృణ్వతః |

సర్వథా సుకృతం తావత్సీతాయాః పరిమార్గణం |6-1-16|


సాగరం తు సమాసాద్య పురర్నష్టం మనోమమ |

కథం నామ సముద్రస్య దుష్పారస్య మహామ్భసః |6-1-17|


సరయో దక్షిణం పారం గమిష్యంతి సమాగతాః |

యద్యప్యేష తు వృత్తాంతో వైదేహ్యా గదితో మమ |6-1-18|


సముద్రపారగమనే హరీణాం కిమిహోత్తరం |

ఇత్యుక్త్వా శోకసంబ్రాంతో రామశ్శత్రునిబర్హణః |6-1-19|


హనూమంతం మహాబాహుస్తతో ధ్యానముపాగమత్ |

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామయణే ఆదికావ్యే యుద్ధకాణ్డే ప్రధమః సర్గః