యాదవ నీ బా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
template error: please do not remove empty parameters (see the style guide and template documentation).

యాదవ నీ బా యదుకులనందన |
మాధవ మధుసూదన బారొ || ప ||

సోదరమావన మదురలి మడహిద |
యశోద కంద నీ బారొ || అ. ప. ||

కనకాలందగి ఘులుఘులు యెనుతలి |
ఝణఝణ వెనుతిహ నాదగళు |
చిణికొళు చెండు బుగరెయనాడుత |
సణ్ణసణ్ణ గోవళరొడి బారొ || ೧ ||

శంఖ చక్రవు కైయలి హొళెయుత |
బింకద కోవల నీ బారొ |
అకళంక మహిమనె ఆదినారాయణ |
బేగంపె భకుతరిగొలి బారొ || ೨ ||

ఖగవాహననె బగెబగెరూపనె |
నగెమొగదరుశనె నీ బారొ |
జగదొళు నిన్నయ మహిమెయ పొగళువ |
పురందరవిఠ్ఠల నీ బారొ || ೩ ||

ఆలాపన[మార్చు]