మౌసల పర్వము - అధ్యాయము - 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (మౌసల పర్వము - అధ్యాయము - 9)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

పరవిశన్న అర్జునొ రాజన్న ఆశ్రమం సత్యవాథినః

థథర్శాసీనమ ఏకాన్తే మునిం సత్యవతీ సుతమ

2 స తమ ఆసాథ్య ధర్మజ్ఞమ ఉపతస్దే మహావ్రతమ

అర్జునొ ఽసమీతి నామాస్మై నివేథ్యాభ్యవథత తతః

3 సవాగతం తే ఽసత్వ ఇతి పరాహ మునిః సత్యవతీసుతః

ఆస్యతామ ఇతి చొవాచ పరసన్నాత్మా మహామునిః

4 తమ అప్రతీత మనసం నిఃశ్వసన్తం పునః పునః

నిర్విణ్ణ మనసం థృష్ట్వా పార్దం వయాసొ ఽబరవీథ ఇథమ

5 అవీరజొ ఽభిఘాతస తే బరాహ్మణొ వా హతస తవయా

యుథ్ధే పరాజితొ వాసిగతశ్రీర ఇవ లక్ష్యసే

6 న తవా పరత్యభిజానామి కిమ ఇథం భరతర్షభ

శరొతవ్యం చేన మయా పార్ద కషిప్రమ ఆఖ్యాతుమ అర్హసి

7 [అర్జ]

యః స మేధవపుః శరీమాన బృహత పఙ్కజ లొచనః

స కృష్ణః సహ రామేణ తయక్త్వా థేహం థివం గతః

8 మౌసలే వృష్ణివీరాణాం వినాశొ బరహ్మశాపజః

బభూవ వీరాన్త కరః పరభాసే రొమహర్షణః

9 యే యే శూరా మహాత్మానః సింహథర్పా మహాబలాః

భొజవృష్ణ్యన్ధకా బరహ్మన్న అన్యొన్యం తైర హతం యుధి

10 గథాపరిఘశక్తీనాం సహాః పరిఘబాహవః

త ఏరకాభిర నిహతాః పశ్య కాలస్య పర్యయమ

11 హతం పఞ్చశతం తేషాం సహస్రం బాహుశాలినమ

నిధనం సమనుప్రాప్తం సమాసాథ్యేతరేతరమ

12 పునః పునర న మృశ్యామి వినాశమ అమితౌజసామ

చిన్తయానొ యథూనాం చ కృష్ణస్య చ యశస్వినః

13 శొషణం సాగరస్యేవ పర్వతస్యేవ చాలనమ

నభసః పతనం చైవ శైత్యమ అగ్నేస తదైవ చ

14 అశ్రథ్ధేయమ అహం మన్యే వినాశం శార్ఙ్గధన్వనః

న చేహ సదాతుమ ఇచ్ఛామి లొకే కేష్ణ వినాకృతః

15 ఇతః కష్టతరం చాన్యచ ఛృణు తథ వై తపొధన

మనొ మే థీర్యతే యేన చిన్తయానస్య వై ముహుః

16 పశ్యతొ వృష్ణిథారాశ చ మమ బరహ్మన సహస్రశః

ఆభీరైర అనుసృత్యాజౌ హృతాః పఞ్చనథాలయైః

17 ధనుర ఆథాయ తత్రాహం నాశకం తస్య పూరణే

యదా పురా చ మే వీర్యం భుజయొర న తదాభవత

18 అస్త్రాణి మే పరనష్టాని వివిధాని మహామునే

శరాశ చ కషయమ ఆపన్నాః కషణేనైవ సమన్తతః

19 పురుషశ చాప్రమేయాత్మా శఙ్ఖచక్రగథాధరః

చతుర్భుజః పీతవాసా శయామః పథ్మాయతేక్షణః

20 యః స యాతీ పురస్తాన మే రదస్య సుమహాథ్యుతిః

పరథహన రిపుసైన్యాని న పశ్యామ్య అహమ అథ్య తమ

21 యేన పూర్వం పరథగ్ధాని శత్రుసైన్యాని తేజసా

శరైర గాణ్డీవనిర్ముక్తైర అహం పశ్చాథ వయనాశయమ

22 తమ అపశ్యన విషీథామి ఘూర్ణామీవ చ సత్తమ

పరినిర్విణ్ణ చేతాశ చ శాన్తిం నొపలభే ఽపి చ

23 వినా జనార్థనం వీరం నాహం జీవితుమ ఉత్సహే

శరుత్వైవ హి గతం విష్ణుం మమాపి ముముహుర థిశః

24 పరనష్టజ్ఞాతివీర్యస్య శూన్యస్య పరిధావతః

ఉపథేష్టుం మమ శరేయొ భవాన అర్హతి సత్తమ

25 [వయాస]

బరహ్మశాపవినిర్థగ్ధా వృష్ణ్యన్ధకమహారదాః

వినష్టాః కురుశార్థూల న తాఞ శొచితుమ అర్హసి

26 భవితవ్యం తదా తథ ధి థిష్టమ ఏతన మహాత్మనామ

ఉపేక్షితం చ కృష్ణేన శక్తేనాపి వయపొహితుమ

27 తరైలొక్యమ అపి కృష్ణొ హి కృత్స్నం సదావరజఙ్గమమ

పరసహేథ అన్యదా కర్తుం కిమ ఉ శాపం మనీషిణామ

28 రదస్య పురతొ యాతి యః సచక్రగథాధరః

తవ సనేహాత పురాణర్షిర వాసుథేవశ చతుర్భుజః

29 కృత్వా భారావతరణం పృదివ్యాః పృదులొచనః

మొక్షయిత్వా జగత సర్వం గతః సవస్దానమ ఉత్తమమ

30 తవయా తవ ఇహ మహత కర్మ థేవానాం పురుషర్షభ

కృతం భీమ సహాయేన యమాభ్యాం చ మహాభుజ

31 కృతకృత్యాంశ చ వొ మన్యే సంసిథ్ధాన కురు పుంగ్గవ

గమనం పరాప్తకాలం చ తథ ధి శరేయొ మతం మమ

32 బలం బుథ్ధిశ చ తేజశ చ పరతిపత్తిశ చ భారత

భవన్తి భవ కాలేషు విపథ్యన్తే విపర్యయే

33 కాలమూలమ ఇథం సర్వం జగథ బీజం ధనంజయ

కాల ఏవ సమాథత్తే పునర ఏవ యథృచ్ఛయా

34 స ఏవ బలవాన భూత్వా పునర భవతి థుర్బలః

స ఏవేశశ చ భూత్వేహ పరైర ఆజ్ఞాప్యతే పునః

35 కృతకృత్యాని చాస్త్రాణి గతాన్య అథ్య యదాగతమ

పునర ఏష్యన్తి తే హస్తం యథా కాలొ భవిష్యతి

36 కాలొ గన్తుం గతిం ముఖ్యాం భవతామ అపి భారత

ఏతచ ఛరేయొ హి వొ మన్యే పరమం భరతర్షభ

37 ఏతథ వచనమ ఆజ్ఞాయ వయాసస్యామిత తేజసః

అనుజ్ఞాతొ యయౌ పార్దొ నగరం నాగసాహ్వయమ

38 పరవిశ్య చ పురీం వీరః సమాసాథ్య యుధిష్ఠిరమ

ఆచష్ట తథ యదావృత్తం వృష్ణ్యన్ధకజనం పరతి