మొల్ల రామాయణము/యుద్ధ కాండము - ప్రథమాశ్వాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యుద్ధ కాండము - ప్రథమాశ్వాసము[మార్చు]

క. కామారివినుతనామా!
సామీరికృత ప్రణామ! సంహృతరక్షో
గ్రామా! వర్షామేఘ
శ్యామా! సంగ్రామభీమ! జానకిరామా! 1

శ్రీరాముఁడు వానరసేనతో లంకపై దాడి వెడలుట[మార్చు]

రాక్షస వీరులతో రావణుని మంతనము[మార్చు]

రావణునికి విభీషణుని హితోపదేశము[మార్చు]

రావణుఁడు విభీషణుని దూషించుట[మార్చు]

రావణునికిఁ బ్రహస్తుని శాంత వచనములు[మార్చు]

విభీషణ శరణాగతి[మార్చు]

విభీషణుఁడు రామునికి రావణుని బల సంపదను దెలుపుట[మార్చు]

పర్వతములు రువ్వి వారిధిపై వారధి తీరుప[మార్చు]

సముద్రమునఁ బర్వతములను మ్రింగివేయు మహా మత్స్యములు[మార్చు]

నలునిచే సేతు నిర్మాణము[మార్చు]

కపిసేనతో శ్రీరామచంద్రుని లంకాప్రవేశము[మార్చు]

అతికాయుఁడు వానరుల దుండగములను రావణునకు మనవిసేయుట[మార్చు]

కుంభకర్ణుని సమర వీరము[మార్చు]

అతికాయ కుంభకర్ణుల సంహరణము[మార్చు]

ఇంద్రజిత్తు బ్రహ్మాస్త్రముచే[మార్చు]

హనుమంతుఁడు తెచ్చిన సంజీవని[మార్చు]

కుంభ నికుంభాది రాక్షసవీరుల నిహతి[మార్చు]

శ్రీరాముఁడు మకరాక్షుని రూపు మాపుట[మార్చు]

వానరుల బీరమును వినిన రావణుని బెగడుపాటు[మార్చు]

ఇంద్రజిత్తు మాయా సమరము[మార్చు]

లక్ష్మణునిచే నింద్రజిత్తు సంహారము[మార్చు]

ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు[మార్చు]