మేలుకొలుపు పాట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


కేశవ నామాలు సంకల్పబలాన్నిచ్చే దివ్య మంత్రాలు. హిందూ సంప్రదాయంలో ప్రధానమై, నిత్యం స్మరించే ఈ దివ్య నామాలను ఒక మేలుకొలుపు పాటగా పాడుకోవడం ఆనాటి స్త్రీలలో చాలామందికి ఆనవాయితీ.


1. కేశవ యని నిన్ను వాసిగ భక్తులు

వర్ణించు చున్నారు మేలుకో,

వాసవ వందిత వసుదేవ నందన

వైకుంఠ వాసుడా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


2. నారాయణా నిన్ను - నమ్మిన భక్తుల

కరుణ బ్రోతువు వేగ మేలుకో,

శరణన్న రక్షణ బిరుదు నీకున్నది

శశిధర సన్నుతా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


3. మాధవ యని నిన్ను యాదవులందరు

మమత జెందుతున్నారు మేలుకో,

చల్లని చూపుల తెల్లని నామము

నల్లని నాస్వామి మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


4. గోవింద యని నిన్ను గోపికలందరు

గొల్లవాడందురు మేలుకో,

గోపీమనోహర గోవర్ధనోద్ధార

గోపాలబాలుడా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


5. విష్ణు రూపముదాల్చి విభవము దర్శించి

విష్ణు స్వరూపుడ మేలుకో,

దుష్టసంహారక దురితము లెడబాపు

సృష్టి సంరక్షక మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


6. మధుసూదన నీవు మగువ తోడుత గూడి

మరచి నిద్రించేవు మేలుకో,

ఉదయార్క బింబము ఉదయించు వేళాయె

వనరుహ లోచన మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


7. త్రివిక్రమా యని శక్రాదులందరు

విక్రమ మందురు మేలుకో,

శుక్రాది గ్రహములు సుందరరూపము

చూడగోరుచున్నారు మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


8. వామన రూపమున భూదాన మడిగిన

పుండరీకాక్షుడా మేలుకో,

బలిని నీ పాదమున బంధన జేసిన

కశ్యప నందనా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


9. శ్రీధర గోవింద, రాధా మనోహర

యాదవ కులతిలక మేలుకో,

రాధాపధూమణి రాజిల్క నంపింది

పొడచూతువుగాని మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


10. హృషీకేశ యీ భువియందు ఋషులందరు

వచ్చి కూర్చొన్నారు మేలుకో,

వచ్చినవారికి వరములు కావలె

వైకుంఠ వాసుడా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


11. పద్మనాభ నీదు పత్ని - భాగాదులు

వచ్చి కూర్చున్నారు మేలుకో,

పరమ తారకమైన పావన నామము

పాడుచు వచ్చిరి మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


12. దామోదరా యని దేవతలందరు

దర్శించ వచ్చిరి మేలుకో,

భూమి భారము మాన్ప బుధుల బ్రోవను రావె

భూకాంత రమణుడా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


13. సంకర్షణ నీవు శత్రుసంహార మొనర్ప

సమయమై యున్నది మేలుకో,

పంకజాక్షులు నీదు పావన నామము

పాడుచు వచ్చిరి మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


14. వాసుదేవా నీకు భూసుర పత్నులు

భుజియింప దెచ్చిరి మేలుకో,

భూసురంబుగ యాగసంరక్షణ కొరకు

వర్ణింపు చున్నారు మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


15. ప్రద్యుమ్న రూపుడ అర్జున వరదుడ

దుర్జన సంహార మేలుకో,

అబ్జవంశమునందు ఉద్భవించియు కుబ్జ

నాదరించిన దేవ మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


16. అనిరుద్ధ యని నిన్ను అబ్జభవాదులు

అనుసరింప వచ్చె మేలుకో,

అండజవాహన అబ్ధిసంహరణ

దర్భశయన వేగ మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


17. పురుషోత్తమా యని పుణ్యాంగనలంతగ

పూజలు జేతురు మేలుకో,

పురుహూతవందిత పురహర మిత్రుడ

పూతన సంహార మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


18. అధోక్షజ మిమ్ము స్మరణ జేసినవారి

దురితము నెడబాప మేలుకో,

వరుసతోడుత మిమ్ము స్మరణ జేసినవారి

వందన మొసగెద మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


19. నారసింహ నిన్ను నమ్మిన భక్తుల

కరుణబ్రోతువు వేగ మేలుకో,

శరణన్న రక్షణబిరుదు గల్గిన తండ్రి

శశిధరసన్నుతా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


20. అచ్యుతా యని నిన్ను సత్యముగ వ్రతవిధులు

కొనియాడవచ్చిరి మేలుకో,

పచ్చని చేలమూ అచ్చంగ దాల్చిన

లక్ష్మీమనోహర మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


21. జనార్ధనా నీవు శత్రుసంహార మొనర్చ

సమయమైయున్నది మేలుకో,

పంకజాక్షులు నీదు పావననామము

పాడుచువచ్చిరి మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


22. ఉపేంద్రా యని నిను సువిదలందరు గూడి

యమునతీర మందున్నారు మేలుకో,

గోపీకాంతలు నీదురాక గోరుచున్నారు

మురళీనాదవినోద మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


23. హరి యని నిన్ను కొనియాడ గోపికా

జనులంత వచ్చిరి మేలుకో,

అష్టభార్యలు నీదు రాకగోరుచున్నారు

వనమాలికాధర మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


24. శ్రీకృష్ణా యని నిన్ను గోపాల బాలురు

బంతులాడ వచ్చిరి మేలుకో,

కాళీయ మర్ధన కౌస్తుభ మణిహార

కంససంహరణా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


25. శ్రీరామ యని మునులు స్థిరభక్తితో మిమ్ము

సేవించుచున్నారు మేలుకో,

తాటకీసంహార ఖరదూషణాంతక

కాకుత్థ్సకులరామా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||


26. తెల్లవారవచ్చె దిక్కులు తెలుపొందె

నల్లని నాస్వామి మేలుకో,

వేళాయె గోవులమందకు పోవలె

గోపాల బాలుడా మేలుకో || కృష్ణా మేలుకో ||