మేడంటే మేడా కాదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సుఖ దుఃఖాలు (1967) సినిమా కోసం దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి రచించిన పాట.

పల్లవి:

మేడంటే మేడా కాదు గూడంటే గూడూ కాదూ

పదిలంగా నేసిన పూసిన పొదరిల్లు మాది పొదరిల్లు మాది || మేడంటే ||


చరణం:

కోవెలలో వెలిగే దీపం దేవీ నా తల్లీ

కోవెలలో తిరిగే పాటల గువ్వా నా చెల్లీ

వంకంటే వంకా కాదు గొరవంకా గాని

వంకంటే వంకా కాదు నెలవంకా గాని || మేడంటే ||


చరణం:

నేనైతే ఆకూ కొమ్మా, తానైతే వెన్నెల వెల్లా (2)

పదిలంగా నేసిన పూసిన పొదరిల్లూ మాది || మేడంటే ||


చరణం:

గోరొంకా పెళ్ళై పోతే ఏ వంకో వెళ్ళీ పోతే (2)

గూడంతా గుబులై పోదా గుండెల్లో గుబులై పోదా || మేడంటే ||