మీడియావికీ:Sharedupload-desc-here

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ ఫైలు $1 లోనిది. దీనిని ఇతర ప్రాజెక్టులు కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉండవచ్చు. అక్కడ దీని [$2 ఫైలు వివరణ పేజీ] లో ఉన్న వివరణని కింద చూపించాం.