మీడియావికీ:Gadgets-definition

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

editing-tools

 • charinsert[ResourceLoader|default]|charinsert.js
 • charinsert-core[ResourceLoader|hidden|dependencies=jquery.textSelection,user]|charinsert-core.js|charinsert-core.css
 • edittop[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|edittop.js
 • HotCat[ResourceLoader|rights=edit,purge]|HotCat.js
 • popups[ResourceLoader|type=general]|popups.js|navpop.css
 • RegexMenuFramework[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|RegexMenuFramework.js
 • refToolbar[ResourceLoader|dependencies=user.options]|refToolbar.js
 • specialchars[ResourceLoader]|specialchars.js
 • TemplatePreloader[ResourceLoader]|TemplatePreloader.js
 • DefaultSummaries[ResourceLoader]|DefaultSummaries.js
 • ContrastReducer[ResourceLoader]|ContrastReducer.js
 • robot[ResourceLoader]|robot.js

editing-tools-for-Page-namespace

 • IndicOCR[ResourceLoader]|IndicOCR.js
 • ocr[ResourceLoader]|ocr.js
 • Easy_LST[ResourceLoader|default]|Easy_LST.js
 • NopInserter[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|NopInserter.js
 • pilcrowMarkers[ResourceLoader]|pilcrowMarkers.css
 • mark-proofread[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|mark-proofread.js|mark-proofread.css

editing-tools-for-Index-namespace

 • Fill_Index[ResourceLoader]|Fill_Index.js

interface

 • Site[ResourceLoader|default|type=styles|top|dependencies=mediawiki.util]|Site.js|Site.css|enwp-boxes.css|enwp-lists.css|enws-tweaks.css
 • HideFundraisingNotice[ResourceLoader|type=general]|HideFundraisingNotice.js|HideFundraisingNotice.css
 • pr_test_layout[ResourceLoader]|pr_test_layout.js
 • dynamicLayoutOverrides[ResourceLoader|default]|dynamicLayoutOverrides.js
 • FlatSidebar[ResourceLoader|top|dependencies=jquery.cookie,jquery.tabIndex,jquery.throttle-debounce|skins=vector]|FlatSidebar.js|FlatSidebar.css
 • CollapsibleNav[ResourceLoader|top|dependencies=jquery.cookie,jquery.tabIndex,jquery.throttle-debounce|skins=vector|type=general]|CollapsibleNav.js|CollapsibleNav.css
 • collapsibleTables[ResourceLoader|default]|collapsibleTables.js
 • collapseElements[ResourceLoader]|collapseElements.js
 • dynamicNavBars[ResourceLoader]|dynamicNavBars.js
 • addsection-plus[ResourceLoader]|addsection-plus.js
 • altindex[ResourceLoader]|altindex.js
 • WSexport[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|default]|WSexport.js
 • userMessages[ResourceLoader]|UserMessages.js
 • PurgeTab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.api|default]|PurgeTab.js
 • UTCLiveClock[ResourceLoader]|UTCLiveClock.js
 • WhatLeavesHere[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|WhatLeavesHere.js
 • dictLookup[ResourceLoader]|dictLookup.js
 • ShowMessageNames[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|ShowMessageNames.js
 • PopCategoryDisplay[ResourceLoader]|PopCategoryDisplay.js
 • BookMaker[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|BookMakerLoader.js
 • DebugMode[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|DebugMode.js
 • CurIDLink[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|CurIDLink.js
 • BugStatusUpdate[ResourceLoader]|BugStatusUpdate.js

compatibility

 • Font-Awesome[ResourceLoader|top]|Font-Awesome.css

development

 • ResultListSort[ResourceLoader]|ResultListSort.js
 • WE-framework WS[ResourceLoader]|WE-framework WS.js
 • GoogleOCR[ResourceLoader]|GoogleOCR.js

maintenance-tools

 • markblocked[ResourceLoader]|markblocked.js

admin-tools

 • CleanDeleteReasons[ResourceLoader|rights=delete]|CleanDeleteReasons.js
 • massdelete[ResourceLoader|rights=delete]|massdelete.js

hidden