మీడియావికీ:Gadgets-definition

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

editing-tools

 • edittop[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|edittop.js
 • HotCat[ResourceLoader|rights=edit,purge]|HotCat.js
 • popups[ResourceLoader|type=general]|popups.js|navpop.css
 • RegexMenuFramework[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|RegexMenuFramework.js
 • refToolbar[ResourceLoader|dependencies=user.options]|refToolbar.js
 • specialchars[ResourceLoader]|specialchars.js
 • TemplatePreloader[ResourceLoader]|TemplatePreloader.js
 • DefaultSummaries[ResourceLoader]|DefaultSummaries.js
 • ContrastReducer[ResourceLoader]|ContrastReducer.js
 • robot[ResourceLoader]|robot.js

editing-tools-for-Page-namespace

 • IndicOCR[ResourceLoader]|IndicOCR.js
 • ocr[ResourceLoader]|ocr.js
 • GoogleOCR[ResourceLoader]|GoogleOCR.js
 • Easy_LST[ResourceLoader|default]|Easy_LST.js
 • NopInserter[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|NopInserter.js
 • pilcrowMarkers[ResourceLoader]|pilcrowMarkers.css
 • mark-proofread[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|mark-proofread.js|mark-proofread.css

editing-tools-for-Index-namespace

 • Fill_Index[ResourceLoader]|Fill_Index.js

interface

 • UTCLiveClock[ResourceLoader]|UTCLiveClock.js
 • massdelete[ResourceLoader|rights=delete]|massdelete.js

hidden