మా కొద్దీ తెల్లదొరతనము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


గరిమెళ్ళ సత్యనారాయణ (1893-1952) జాతీయ స్వాతంత్ర్య గేయకవి.


మా కొద్దీ తెల్లదొరతనము |దేవ|

మా | ప్రాణాలపై పొంచి మానాలు హరియించె ||మాకొద్దీ||


పన్నెండు దేశాలు పండుచున్నగాని

పట్టెడన్నము లోపమండి | ఉప్పు ముట్టుకుంటె దోషమండి |

నోట | మట్టి కొట్టి పోతాడండి

అయ్యో | కుక్కలతో పోరాడి కూడు తింటామండి ||మాకొద్దీ||


చూడి యావుల కడుపు వేడివేడి మాంసం-వాడికి బహు ఇష్టమంట|

మాదు| పాడి పశువుల కోస్తాడంట, మా| మతము

పాడుచేస్తాడంట

మా| చూడియావుల మంద సురిగి ఇంటికిరాదు. ||మాకొద్దీ||

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2021, prior to 1 January 1961) after the death of the author.