మార్గబంధు స్తోత్రం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మార్గబంధు స్తోత్రం

శంభో మహాదేవ దేవ | శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో ||

శంభో మహాదేవ దేవ | శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో ||

శంభో మహాదేవ దేవ ||

ఫాలావనమ్రత్కిరీటమ్ | ఫాలనేత్రార్చిషాదగ్ధ పంచేశు కీటం ||

శూలాహతారాతి కూటం | శుద్ధ మర్థేన్దుచూడం భజే మార్గబంధుం || 1 || శంభో ||


అన్గే విరాజద్భుజంగం | అభ్రగంగాతరంగాభిరామోత్తమాంగం ||

ఓంకారవాటీ కురంగం | సిద్ధ సంసేవితాన్ఘ్రిం భజే మార్గబంధుం || 2 || శంభో ||


నిత్యం చిదానంద రూపం | నిహ్నుతాశేష లోకేశవైరి ప్రతాపం ||

కార్తస్వరాగేంద్రచాపం | కృత్తి వాసం భజే దివ్య సన్మార్గబంధుం || 3 || శంభో ||


కందర్పదర్పఘ్నమీశం - కాలకంఠం మహేశం మహావ్యోమకేశం |

కుందాభదంతం సురేశం - కోటి సూర్య ప్రకాశం భజే మార్గబంధుం || 4 || శంభో ||


మందారభూతేరుదారం - మందరాగేంద్రసారం మహాగౌర్యదూరం |

సిందూరదూరప్రచారం - సింధురాజాతిధీరం భజే మార్గబంధుం|| 5 || శంభో ||


అప్పయ్యయజ్వేంద్రగీతం | స్తోత్రరాజం పఠేద్యస్తు భక్త్యా ప్రయాణే ||

తస్యార్థ సిద్ధిం విధత్తే | మార్గమధ్యే~భయంచాశుతోశో మహేశః || 6 || శంభో ||