మానసమా నీవు మరువకుమీ పెన్ని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


   మోహన రాగం    త్రిపుట తాళం


ప: మానసమా నీవు మరువకుమీ పెన్ని

ధానము రామ మంత్రాను సంధానము || మానసమా ||


చ 1: సారంపు గురుభక్తి మీరకుమీ సం

సార ఘోరాటవిలో దూరకుమీ దరి

జేరని కోర్కెల కోరకుమీ అయి

దారింటి వెనువెంట బారకుమీ భ్రష్ట || మానసమా ||


చ 2: పరదైవములకు మ్రొక్కకుమీ స్త్రీలోల

సరసిజ ముఖులకు దక్కకుమీ ఘోర

నరక దుఃఖములెల్ల బాయు సుమీ దా

శరధీ కదామృత సారములో రుచి || మానసమా ||


చ 3: చిద్రూపము వెలుగొందుసుమీ అజ

చుద్రాదులకెల్ల విందుసుమీ దా

రిద్ర్య వ్యాధికి మందు సుమీ శ్రీ

భద్రాచల రామదాస పోషక భక్తి || మానసమా ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.