మాతృభాషాభివందనం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మాతృభాషాభివందనం[మార్చు]

1. సూరిజనలోక సంతోష శుభ్రవేష

    మహిత శబ్దార్ధ వేత్తల మజుఘోష 
    యురుభవాంధుల పాలిట యుదయపూష 
    అర్ధబంధుర భాష మా యాంధ్ర భాష !

2. అఖిల భాషల దివ్యమౌ నమల భాష

    అభినవామర భాష సంయమ విశేష 
     భాషలకునెల్ల సద్భూష పాప శోష 
     అర్ధబంధుర భాష మా యాంధ్రభాష !

3. మాన్య కర్మిష్టు లకునెల్ల మాతృభాష

     ధర్మ వీరులు పల్కెడు తల్లిభాష 
     దేశభాషల లెస్సయౌ దివ్య భాష 
     అట్టి మా యాంధ్ర భాషనే నభినుతింతు !

4. కలదానిలోన బీదలకీయ దలపోయు ధర్మ సంయుక్త వదాన్యులార!

     ఒరుల కష్టములకై యోర్వ లేమిని జూపు కరుణాభిరమ్య సంకల్పు లార !
     జ్ఞానప్రదీప్తి నాజ్ఞా నాంధమును బాపి దీనాంధులను బ్రోచు దివ్యు లార !
     జన్మ భూరక్షణ కై జన్మ మర్పింపంగ వెర పేరుంగని మహా వీరు లార !
     మాన ధనులార భాషాభి మానులార 
     తప్పులెరుగని యొప్పుల కుప్పలార  
     నాగరిక మోహ మగ్న వినాశ పరిస 
     రాంధ జన దీప తుల్యులౌ ఆర్యులార !