మహాలక్ష్మ్యష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


మహాలక్ష్మ్యష్టకము

ఇంద్ర ఉవాచ -
నమస్తేస్తు మహామాయే - శ్రీ పీఠే సురపూజితే
శంఖచక్రగదాహస్తే - మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే | 1

నమస్తే గరుడారూఢే - కోలాసురభయంకరి
సర్వపాపహరే దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే | 2

సర్వజ్ఞే సర్వవరదే - సర్వదుష్టభయంకరి
సర్వదుఃఖహరే దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే | 3

సిద్ధిబుద్ధిప్రదే దేవి - భుక్తిముక్తిప్రదాయిని
మంత్రమూర్తే సదా దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే | 4

ఆద్యంతరహితే దేవి - ఆదిశక్తి మహేశ్వరి
యోగజే యోగసంభూతే - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే | 5

స్థూలసూక్ష్మ మహారౌద్రే - మహాశక్తే మహోదరే
మహాపాపహరే దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే | 6

పద్మాసనస్థితే దేవి - పరబ్రహ్మస్వరూపిణి
పరమేశి జగన్మాతర్‌ - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే | 7

శ్వేతాంబరధరే దేవి - నానాలంకారభూషితే
జగత్థ్సితే జగన్మాతర్‌ - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే | 8

ఫలశృతి -
మహాలక్ష్మ్యష్టకం స్తోత్రం - యః పఠే ద్భక్తిమా న్నరః
సర్వసిద్ధి మవాప్నోతి - రాజ్యం ప్రాప్నోతి సర్వదా | 1

ఏకకాలే పఠే న్నిత్యం - మహాపాపవినాశనమ్‌
ద్వికాలం యః పఠే న్నిత్యం - ధనధాన్యసమన్వితః | 2

త్రికాలం యః పఠే న్నిత్యం - మహాశత్రువినాశనం
మహాలక్ష్మీ ర్భవే న్నిత్యం - ప్రసన్నా వరదా శుభా | 3

ఇతి ఇంద్రకృత మహాలక్ష్మ్యష్టకం సంపూర్ణం