మరుత్తరాట్చరిత్ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సీ. శాశ్వతవిశ్వవిశ్వంభరాచక్ర మీ

రాజకుమారుఁ డేలంగఁ గలడు

సుకవిమనోరంజనం 2.277

ఆనందరంగరాట్ఛందం, సకలలక్షణసారసంగ్రహం ఈ పద్యాన్ని సునందనచరిత్రలోనిదిగా పేర్కొన్నవి.