మనసు గతి ఇంతే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ పాట ఆచార్య ఆత్రేయ రచన:

సాకీ:

తాగితే మరచిపోగలను - తాగనివ్వదు

మరచిపోతే తాగగలను - మరువనివ్వదు

ఉహ్.హ్.హ్.హ్.


పల్లవి:

మనసు గతి ఇంతే - మనిషి బ్రతుకింతే

మనసున్న మనిషికీ సుఖము లేదంతే

మనసు గతి ఇంతే


చరణం:

ఒకరికిస్తే మరలిరాదు - ఓడిపోతే మరచిపోదు (మళ్ళీ)

గాయమైతే మాసిపోదు - పగిలిపోతే అతుకు పడదు

మనసు గతి ఇంతే - మనిషి బ్రతుకింతే

మనసు గతి ఇంతే


చరణం:

అంతా మట్టేనని తెలుసు - అదీ ఒక మాయేనని తెలుసు (మళ్ళీ)

తెలిసీ వలచీ విలపించుటలో.. హ..హ్హ..హ్హ...(నవ్వు)

తీయదనం ఎవరికి తెలుసు..

మనసు గతి ఇంతే - మనిషి బ్రతుకింతే

మనసు గతి ఇంతే


చరణం:

మరుజన్మ ఉన్నదోలేదో - ఈ మమతలప్పుడేమౌతాయో (మళ్ళీ)

మనిషికి మనసే తీరని శిక్షా.. హ.హ్హ..హ్హ..హ్హ (నవ్వు)

దేవుడిలా తీర్చుకున్నాడు కక్షా..

మనసు గతి ఇంతే - మనిషి బ్రతుకింతే

మనసున్న మనిషికీ సుఖము లేదంతే

మనసు గతి ఇంతే..(దగ్గు)