మధురాష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


మధురాష్టకం


అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురమ్ .

హృదయం మధురం గమనం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ .. 1 ..


వచనం మధురం చరితం మధురం వసనం మధురం వలితం మధురమ్ .

చలితం మధురం భ్రమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ .. 2 ..


వేణుర్మధురో రేణుర్మధురః పాణిర్మధురః పాదౌ మధురౌ .

నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ .. 3 ..


గీతం మధురం పీతం మధురం భుక్తం మధురం సుప్తం మధురమ్ .

రూపం మధురం తిలకం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ .. 4 ..


కరణం మధురం తరణం మధురం హరణం మధురం రమణం మధురమ్ .

వమితం మధురం శమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ .. 5 ..


గుఞ్జా మధురా బాలా మధురా యమునా మధురా వీచీ మధురా .

సలిలం మధురం కమలం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ .. 6 ..


గోపీ మధురా లీలా మధురా యుక్తం మధురం ముక్తం మధురమ్ .

దృష్టం మధురం శిష్టం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ .. 7 ..


గోపా మధురా గావో మధురా యష్టిర్మధురా సృష్టిర్మధురా .

దలితం మధురం ఫలితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ .. 8 ..


ఇతి శ్రీమద్వల్లభాచార్యవిరచితం మధురాష్టకం సంపూర్ణం


ఆలాపన[మార్చు]