మకుట ధారణ సర్గ శ్లోకములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బ్రహ్మణా నిర్మితం పూర్వం కిరీటం రత్నశోభితమ్
అభిషిక్తః పురా యేన మనుస్తం దీప్తతేజసమ్
తస్యాన్వవాయే రాజానః క్రమాద్యేనాభిషేచితాః
సభాయాం హేమక్లుప్తాయాం శోభితాయాం మహాధనైః
రత్నైర్నానావిధైశ్చైవ చిత్రితాయాం సుశోభనైః
నానారత్న మయే పీఠే కల్పయిత్వా యథావిధి
కిరీటేన తతః పశ్చాద్వసిష్ఠేన మహాత్మనా
ఋత్విగ్భిర్భూషణైశ్చైవ సమయోక్ష్యత రాఘవః