భ్రమరాంబాష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


భ్రమరాంబాష్టకం

శ్రీ కంఠార్పితపత్రగండయుగళాం - సింహాసనాధ్యాసినీం |

లోకానుగ్రహకారిణీం గుణవతీం - లోలేక్షణాం శాంకరీం |

పాకారిప్రముఖామరార్చితపదాం - మత్తేభకుంభస్తనీం |

శ్రీ శైలభ్రమరాంబికాం భజ మనః - శ్రీ శారదాసేవితామ్‌| 1


వింధ్యాద్రీంద్రగృహాన్తరే నివసతీం - వేదాన్తవేద్యాం నిధిం |

మందారద్రుమపుష్పవాసితకుచాం - మాయాం మహామాయినీః|

బంధూక ప్రసవోజ్వలారుణనిభాం - పంచాక్షరీరూపిణీం |

శ్రీ శైలభ్రమరాంబికాం భజ మనః - శ్రీ శారదాసేవితామ్‌| 2


మాద్యచ్ఛుంభనీశుంభమేఘపటల - ప్రధ్వంసజంఝానిలాం |

కౌమారీ మహిషాఖ్యశుష్కవిటపీ - ధూమోరుదావానలాం |

చక్రాద్యాయుధసంగ్రహోజ్జ్వలకరాం - చాముండికాధీశ్వరీం |

శ్రీ శైలభ్రమరాంబికాం భజ మనః - శ్రీ శారదాసేవితామ్‌| 3


కేళీమందిరరాజతాచలసరో - జాతోరుశోభాన్వితాం -

నక్షత్రేశ్వరశేఖరప్రియతమాం - దేవీ జగన్మోహినీమ్‌ |

రంజన్మంగళదాయినీం శుభకరీం - రాజత్స్వరూపోజ్జ్వలాం |

శ్రీ శైలభ్రమరాంబికాం భజ మనః - శ్రీ శారదాసేవితామ్‌| 4


సంసారార్ణవతారికాం భగవతీం - దారిద్ర్యవిధ్వంసినీం |

సంధ్యాతాండవకేళికప్రియసతీం - సద్భక్తకామప్రదాం |

శింజన్నూపురపాదపంకజయుగాం - బింబాధరాం శ్యామలాం |

శ్రీ శైలభ్రమరాంబికాం భజ మనః - శ్రీ శారదాసేవితామ్‌| 5


చంచత్కాంచనరత్నచారుకటకాం - సర్వంసహావల్లభాం |

కాంచీకాంచనఘంటికాఘణఘనాం - కంజాతపత్రేఓనాం |

సారోదారగునాంచితాం పురహర - ప్రాణేశ్వరీం శాంభవీం |

శ్రీ శైలభ్రమరాంబికాం భజ మనః - శ్రీ శారదాసేవితామ్‌| 6


బ్రహ్మర్షీ శ్వరవంద్పాదకమలాం - పంకేరుహాక్షస్తుతాం |

ప్రాలేయాచలవంశపావనకరీం - శృంగారభూషానిధఙం |

తత్త్వాతీతమహాప్రభాం విజయినీం - దాక్షాయణీం భూరవీం |

శ్రీ శైలభ్రమరాంబికాం భజ మనః - శ్రీ శారదాసేవితామ్‌| 7


భ్రమరాంబామహాదేవ్యా - అష్టకం సర్వసిద్ధిదం |

శత్రూనాం చాసురాణాం చ - ధ్వంసనం త ద్వదా మ్యహమ్‌|


ఇతి భ్రమరాంబాష్టకం