భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 38)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 శరీభగవాన ఉవాచ
అభయం సత్త్వసంశుథ్ధిర జఞానయొగవ్యవస్దితిః
థానం థమశ చ యజ్ఞశ చ సవాధ్యాయస తప ఆర్జవమ
2 అహింసా సత్యమ అక్రొధస తయాగః శాన్తిర అపైశునమ
థయా భూతేష్వ అలొలుప్త్వం మార్థవం హరీర అచాపలమ
3 తేజః కషమా ధృతిః శౌచమ అథ్రొహొ నాతిమానితా
భవన్తి సంపథం థైవీమ అభిజాతస్య భారత
4 థమ్భొ థర్పొ ఽతిమానశ చ కరొధః పారుష్యమ ఏవ చ
అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్ద సంపథమ ఆసురీమ
5 థైవీ సంపథ విమొక్షాయ నిబన్ధాయాసురీ మతా
మా శుచః సంపథం థైవీమ అభిజాతొ ఽసి పాణ్డవ
6 థవౌ భూతసర్గౌ లొకే ఽసమిన థైవ ఆసుర ఏవ చ
థైవొ విస్తరశః పరొక్త ఆసురం పార్ద మే శృణు
7 పరవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనా న విథుర ఆసురాః
న శౌచం నాపి చాచారొ న సత్యం తేషు విథ్యతే
8 అసత్యమ అప్రతిష్ఠం తే జగథ ఆహుర అనీశ్వరమ
అపరస్పరసంభూతం కిమ అన్యత కామహైతుకమ
9 ఏతాం థృష్టిమ అవష్టభ్య నష్టాత్మానొ ఽలపబుథ్ధయః
పరభవన్త్య ఉగ్రకర్మాణః కషయాయ జగతొ ఽహితాః
10 కామమ ఆశ్రిత్య థుష్పూరం థమ్భమానమథాన్వితాః
మొహాథ గృహీత్వాసథ్గ్రాహాన పరవర్తన్తే ఽశుచివ్రతాః
11 చిన్తామ అపరిమేయాం చ పరలయాన్తామ ఉపాశ్రితాః
కామొపభొగపరమా ఏతావథ ఇతి నిశ్చితాః
12 ఆశాపాశశతైర బథ్ధాః కామక్రొధపరాయణాః
ఈహన్తే కామభొగార్దమ అన్యాయేనార్దసంచయాన
13 ఇథమ అథ్య మయా లబ్ధమ ఇథం పరాప్స్యే మనొరదమ
ఇథమ అస్తీథమ అపి మే భవిష్యతి పునర ధనమ
14 అసౌ మయా హతః శత్రుర హనిష్యే చాపరాన అపి
ఈశ్వరొ ఽహమ అహం భొగీ సిథ్ధొ ఽహం బలవాన సుఖీ
15 ఆఢ్యొ ఽభిజనవాన అస్మి కొ ఽనయొ ఽసతి సథృశొ మయా
యక్ష్యే థాస్యామి మొథిష్య ఇత్య అజ్ఞానవిమొహితాః
16 అనేకచిత్తవిభ్రాన్తా మొహజాలసమావృతాః
పరసక్తాః కామభొగేషు పతన్తి నరకే ఽశుచౌ
17 ఆత్మసంభావితాః సతబ్ధా ధనమానమథాన్వితాః
యజన్తే నామయజ్ఞైస తే థమ్భేనావిధిపూర్వకమ
18 అహంకారం బలం థర్పం కామం కరొధం చ సంశ్రితాః
మామ ఆత్మపరథేహేషు పరథ్విషన్తొ ఽభయసూయకాః
19 తాన అహం థవిషతః కరూరాన సంసారేషు నరాధమాన
కషిపామ్య అజస్రమ అశుభాన ఆసురీష్వ ఏవ యొనిషు
20 ఆసురీం యొనిమ ఆపన్నా మూఢా జన్మని జన్మని
మామ అప్రాప్యైవ కౌన్తేయ తతొ యాన్త్య అధమాం గతిమ
21 తరివిధం నరకస్యేథం థవారం నాశనమ ఆత్మనః
కామః కరొధస తదా లొభస తస్మాథ ఏతత తరయం తయజేత
22 ఏతైర విముక్తః కౌన్తేయ తమొథ్వారైస తరిభిర నరః
ఆచరత్య ఆత్మనః శరేయస తతొ యాతి పరాం గతిమ
23 యః శాస్త్రవిధిమ ఉత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః
న స సిథ్ధిమ అవాప్నొతి న సుఖం న పరాం గతిమ
24 తస్మాచ ఛాస్త్రం పరమాణం తే కార్యాకార్యవ్యవస్దితౌ
జఞాత్వా శాస్త్రవిధానొక్తం కర్మ కర్తుమ ఇహార్హసి