భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం - ముస్లింలు/ఆధార గ్రంథాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆధార గ్రంథాలు

1.

Bharat Ke Swatantrata Sangram Mein Muslim Mahilaoun Ka Yogdan. - Dr. Abida Samiuddin, Institute of Objective Studies, New Delhi, 1997 (Hindi)

2.

Muslims in India, Vols I&II, Jain Naresh Kumar, Manohar Publication, Delhi 1979.

3.

Freedom Movement and Indian Muslims-Shantimoy Ray. People’s Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi. 1983.

4.

History of Freedom Movement in India - Tarachand, Vols. I&II, Govt. Publications, New Delhi.

5.

Collected Works of Mahathma Gandhi, Govt. Publications, Govt. of India, New Delhi.

6.

Who is Who Indian Martyrs - Dr. P.N. Chopra, Govt. of India Publications.

7.

Prominent Muslim women in India (Bibliographical Dictionary)- Al Kabir Al Kausar, Life and Light Publications, New Delhi, 1982.

8.

Eminent Muslim Freedom Fighters, G. Allana, Low price Publications, Delhi, 1993.

9.

India’s Struggle for Independence 1857-1947, Bipan Chandra etc.Penguin Books, 1997

10.

Freedom Fighters Remember - Naveen Joshi, Govt. of India Publications.

11.

India Wins Freedom - Maulana Abul Kalam Azad, Orient Longman 1995, Delhi.

12.

Souvenir, Published by Institute of Objective Studies, New Delhi, 1995.

13.

Understanding the Muslim Mind- Rajamohan Gandhi, Penguin Books, 1987.

14.

History of India - E. Marsden, Mac Millan & Co. Ltd., London; 1944.

15.

The Muslim Situation in India -Ed. Iqbal A. Ansari, Sterling Publishers Pvt. Ltd., 1990.

16.

Wahabi And Farazi Rebels of Bengal - Narahari Kaviraj, People’s Publishing House; 1982.

17.

Muslims in India - S. Abul Hasan Ali Nadwi, Academy of Islamic Research and Publications, Lucknow, 1980.

18.

Bharathada Swathanthry Sangramadalli Muslimara Paathra (Kannada), Khuddam Publications, Goodinabali, Karnataka - 1999.

 • 19.Who’s Who of Freedom Struggle in A.P. Vols. I, II, III - A.P. Govt.

Publications, 1983.

 • 20.1857 the Great Rebellion, Ashok Mehatha
 • 21.20 Great Women of India, Ed. by AP Sarma, Prasant, New Delhi,

2003

 • 22.A Concise History of The Indian People, H.G Rawlinson, OUP, 1950
 • 23.The Indian Mutiny,G.B.Malleson,London,1906.
 • 24.A Survey of Indian History, K M Panikkar, Bombay, 1977
 • 25.An Advanced History of India, RC Majumdar, Macmillan, Madras,

1996.

 • 26.Aurangzeb And Tipu Sultan, Dr. BN Pande, IOS New Delhi, 1996
 • 27.Eighteen Fifty-Seven, Surendra Nathsen, Govt. of India Publications,

1957

 • 28.Highlights of the Freedom Movement in AP, Dr.Sarojini Regani,

1972

 • 29.History of Bengal, Edited by Jadunath Sarkar.
 • 30.History of British India, James Mill
 • 31.History of Freedom Movement in India, RC Majumdar, Calcutta,1962
 • 32.History of The Deccan, 2Vols. , GDE Gribble, New Delhi, 1990
 • 33.How India wrought for Freedom, Annei Besant, 1915
 • 34.How India Struggled for Freedom, Gopal Ram, Bombay, 1967
 • 35.India’s Struggle for Independence, Dr. Bibin Chandra, Penguin s

Books, New Delhi, 1997

 • 36.Indian Muslims : A Political Boigraphy, Gopal Ram, Bombay, 1959
 • 37.Indian Muslims, M. Mujeeb, New Delhi, 1967
 • 38.Indian Muslims., Ed. by Dr. Asghar Ali Engineer, Delhi, 1985
 • 39.Kerala Muslims, Ed. Dr Asghar Ali Engineer, Ajantha

Publications,1995 40. Mopilla Muslims of Kerala - Ronald E Miller, Orient Longman, Madras, 1976

 • 40.Muslim India, Md. Nomani. Kitabistan, Allahabad, 1942
 • 41.Muslim Politics in Sindh (1938-1947), Md. Qasim Soomro,

Pakisthan, 989

 • 42.Muslim Rule In India, V D Mahajan, 1970
 • 43.Muslims and Freedom Movement In India, K. Chabuey, Allahabad,

1990

 • 44.Muslims and India’s Freedom Movement, Shan Muhammad, IOS,

2002

 • 45.Muslims In India - S.Abul Hasan Ali Nadwi, Lucknow, 1980
 • 46Rise of Muslims in Indian Politics, Rafiq Zakaria, Bombay, 1986
 • 47.Role of Indian Muslims in Struggle for Freedom, Ed. by PN Chopra, 1979
 • 48.Role of Muslims in the National Movement, Mujafar Iman, Delhi,

1987

 • 49.Saiyed Ahamed Shahid, Mohiuddin Ahmed, AIRP, Lucknow, 1980
 • 50.Strom Over Srirangapatnam , P. Fernandaz
 • 51.The Communal Triangle In India, Ashok Mehatha Ect., Allahabad,

1942

 • 52.The Discovery Of India, Jawahar Lal Nehru, 1982
 • 53.The Fakirs and Sannyasi Uprisings, Atis K. Dasgupta, New Delhi,

1992

 • 54.The Great Mutiny India 1857, Christopher Hibbert, Penguin, 1980
 • 55.The Indian Musalmans, W.W Hunter, Calcutta,
 • 56.The Legend Makers- Some Eminent Muslim Women of India, Gouri

Srivastava, CPC, New Delhi, 2003

 • 57.The Muslims of British India, P Hardy, Cambridge, 1972
 • 58.The Politics of a Popular Uprisings -Bundelkhand in 1857, Tapti Roy,

OUP 1984

 • 59.The Role of Minorities In Freedom Struggle - Ed. Dr. A. Ali Engineer, 2006
 • 60.The Seopy Mutiny and the Revolt of 1857- R.C.Majumdar, Calcutta,

1957

 • 61.The Sword of Tipu, Bhawan S. Gidwani, Allied Publishers Ltd., 1990
 • 62.The Wahabi Movement in India, Qeyammudin Ahamed, Calcutta,

1966

 • 63.Tipu Sultan, Prof. B.Shaik Ali, National Book Trust, India, 1995
 • 64.Titu Mir, Mahaswetha Devi, Seagull Books, Calcutta, 2000
 • 65.Wahabi and Farazi Rebels of Bengal, N. Kaviraj, PPH, New Delhi,

1982

 • 66.Who is Who Indian Martyrs (3 Vols.) , Dr. PN Chopra, 1973
 • 67.Who’s Who Freedom Struggle in AP, (3 Vols.) Dr. Sarojini Regani,

1982

 • 68.Mohammad Ali Jinnah, Matlubul Hasan Sauyid, Lahore, 1945.
 • 69.The History of National Congress, B.Pattabhi Seetharamiah, Madras, 1935.

Some other

TELUGU BOOKS, NEWS PAPERS, JOURNALS.