భాగ్యదలక్ష్మీ బారమ్మ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
template error: please do not remove empty parameters (see the style guide and template documentation).

భాగ్యదలక్ష్మీ బారమ్మ |
నమ్మమ్మ నీ సౌభాగ్యదలక్ష్మీ బారమ్మ || ప ||

హెజ్జెయమేలే హెజ్జెయ నికుత |
గెజ్జెకాల్గళ ధ్వనియ తోరుత |
సజ్జన సాధు పూజెద వేళెగె |
మజ్జిగెయొళగిన బెణ్ణేయంతి || 1 ||
|| భాగ్యదలక్ష్మీ బారమ్మ ||

కనకవృష్టియ కరెయుతబారె |
మనకె మానవ సిద్ధియ తోరె |
దినకరకోటి తేజది హొళెయువ |
జనకరాయన కుమారి బేగ || 2 ||
|| భాగ్యదలక్ష్మీ బారమ్మ ||

అత్తిత్తగలద భక్తరమనెయలి |
నిత్యమహోత్సవ నిత్యసుమంగళ |
సత్యవ తోరువ సాధు సజ్జనర |
చిత్తదలి హొళెయువ పుత్తలి బొంబె || 3 ||
|| భాగ్యదలక్ష్మీ బారమ్మ ||

సంఖ్యెయిల్లద భాగ్యవకొట్టు |
కంకణ కైయా తిరువుత బారె |
కుంకుమాంకిత పంకజలోచనె |
వెంకటరమణన బింకద రాణి || 4 ||
|| భాగ్యదలక్ష్మీ బారమ్మ ||

సక్కరె తుప్పద కాలువె హరిసి
శుక్రవారద పూజయ వేళెగె ||
అక్కరెవుళ్ళ అళగిరి రంగన
చొక్క పురందరవిఠ్ఠలన రాణి || 5 ||
|| భాగ్యదలక్ష్మీ బారమ్మ ||