భజ మాధవమనిశం - వాసుదేవం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


రాగం: హిందూస్థాని కాపి - చతురశ్ర త్రిపుట తాళం

ప: భజ మాధవమనిశం - వాసుదేవం
    భుజగాధిపతిశయనం - దేవదేవం॥

అ: అజరుద్రసురేశ వినుత చరణం
     గజరాజ బలి ప్రహ్లాదాది శరణం॥

చ: మారజనకమంబుజనిభనయనం
     నారదాదిమునిజనకృతనమనం
     శూరమారీచరావణమథనం
     శారదేందువదనం పరిభృతభువనం॥