భజరే మానస రామం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


  నవరోజు రాగం   త్రిపుట తాళం

ప: భజరే మానస రామం

భజరే మానస రామం

అ.ప: కరధృతశర కోదండం

కరితుండాయుత భుజ దండం || భజరే ||


చ 1: దాశరధీ నరసింహం

దాశరధీ సురసింహం

కౌసల్యా బహు భాగ్యం రామం

మైధిల్యాలోచన యోగ్యం || భజరే ||


చ 2: అవనత జలజభవేంద్రం

అగణిత గుణగణ సాంద్రం

మాయామానుష దేహం ముని

మానస రుచికర వేషం || భజరే ||


చ 3: శ్యామ సజలధర శ్యామం

సాంబశివానుత నామం

భద్రాద్రిచల నివాసం పరి

పాలిత శ్రీరామదానం || భజరే ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.