భక్త తుకారాం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పాటలు[మార్చు]

  • సరిసరి వగలు తెలిసెర గడుసరి
  • కలియుగం కలియుగం కలుషాలకు ఇది నిలయం
  • ఉన్నావా అసలున్నావా ఉంటే కళ్ళు మూసుకున్నావా
  • కరుణామయా దేవా
  • పడవెళ్ళీ పోతుందిరా
  • ఘనా ఘన సుందరా
  • భలే భలే అందాలు సృష్టించావు
  • పిలుపు వినగలేవా నీగుడికి తిరిగిరావా
  • పూజకు వేళాయెరా