బ్రోచే వారెవరుర - నినువిన - రఘువర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బ్రోచేవారెవరురా నిను వినా రఘువరా నను

నీ చరణాంబుజములునే విడజాల కరుణాలవాల


ఓ చతురా ననాధివందిత నీకు పరాకేలనయ్యా

నీ చరితము పొగడలేని నా చింతదీర్చి వరములిచ్చి వేగమే నను


సీతాపతే నాపై నీకభిమానము లేదా వాతాత్మజార్చిత పాద

నా మొరలను వినరాదా ఆతురముగ (ఆత్రముగా) కరి రాజును బ్రోచిన వాసుదేవుడే నీవు గదా

నా పాతకమెల్ల పోగొట్టి గట్టిగ నా చెయ్యి పట్టి విడువక నను