బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 96)


బ్రహ్మోవాచ
ఇన్ద్రతీర్థమితి ఖ్యాతం బ్రహ్మహత్యావినాశనమ్|
స్మరణాదపి పాపౌఘ-క్లేశసంఘవినాశనమ్||96-1||

పురా వృత్రవధే వృత్తే బ్రహ్మహత్యా తు నారద|
శచీపతిం చానుగతా తాం దృష్ట్వా భీతవద్ధరిః||96-2||

ఇన్ద్రస్తతో వృత్రహన్తా ఇతశ్చేతశ్చ ధావతి|
యత్ర యత్ర త్వసౌ యాతి హత్యా సాపీన్ద్రగామినీ||96-3||

స మహత్సర ఆవిశ్య పద్మనాలముపాగమత్|
తత్రాసౌ తన్తువద్భూత్వా వాసం చక్రే శచీపతిః||96-4||

సరస్తీరే ऽపి హత్యాసీద్దివ్యం వర్షసహస్రకమ్|
ఏతస్మిన్నన్తరే దేవా నిరిన్ద్రా హ్యభవన్మునే||96-5||

మన్త్రయామాసురవ్యగ్రాః కథమిన్ద్రో భవేదితి|
తత్రాహమవదం దేవాన్హత్యాస్థానం ప్రకల్ప్య చ||96-6||

ఇన్ద్రస్య పావనార్థాయ గౌతమ్యామభిషిచ్యతామ్|
యత్రాభిషిక్తః పూతాత్మా పునరిన్ద్రో భవిష్యతి||96-7||

తథా తే నిశ్చయం కృత్వా గౌతమీం శీఘ్రమాగమన్|
తత్ర స్నాతం సురపతిం దేవాశ్చ ఋషయస్తథా||96-8||

అభిషేక్తుకామాస్తే సర్వే శచీకాన్తం చ తస్థిరే|
అభిషిచ్యమానమిన్ద్రం తం ప్రకోపాద్గౌతమో ऽబ్రవీత్||96-9||

గౌతమ ఉవాచ
అభిషేక్ష్యన్తి పాపిష్ఠం మహేన్ద్రం గురుతల్పగమ్|
తాన్సర్వాన్భస్మసాత్కుర్యాం శీఘ్రం యాన్త్వసురారయః||96-10||

బ్రహ్మోవాచ
తదృషేర్వచనం శ్రుత్వా పరిహృత్య చ గౌతమీమ్|
నర్మదామగమన్సర్వ ఇన్ద్రమాదాయ సత్వరాః||96-11||

ఉత్తరే నర్మదాతీరే అభిషేకాయ తస్థిరే|
అభిషేక్ష్యమాణమిన్ద్రం తం మాణ్డవ్యో భగవానృషిః||96-12||

అబ్రవీద్భస్మసాత్కుర్యాం యది స్యాదభిషేచనమ్|
పూజయామాసురమరా మాణ్డవ్యం యుక్తిభిః స్తవైః||96-13||

దేవా ఊచుః
అయమిన్ద్రః సహస్రాక్షో యస్మిన్దేశే ऽభిషిచ్యతే|
తత్రాతిదారుణం విఘ్నం మునే సముపజాయతే||96-14||

తచ్ఛాన్తిం కురు కల్యాణ ప్రసీద వరదో భవ|
మలనిర్యాతనం యస్మిన్కుర్మస్తస్మిన్వరాన్బహూన్||96-15||

దేశే దాస్యామహే సర్వే తదనుజ్ఞాతుమర్హసి|
యస్మిన్దేశే సురేన్ద్రస్య అభిషేకో భవిష్యతి||96-16||

స సర్వకామదః పుంసాం ధాన్యవృక్షఫలైర్యుతః|
నానావృష్టిర్న దుర్భిక్షం భవేదత్ర కదాచన||96-17||

బ్రహ్మోవాచ
మేనే తతో మునిశ్రేష్ఠో మాణ్డవ్యో లోకపూజితః|
అభిషేకః కృతస్తత్ర మలనిర్యాతనం తథా||96-18||

దేవైస్తదోక్తో మునిభిః స దేశో మాలవస్తతః|
అభిషిక్తే సురపతౌ జాతే చ విమలే తదా||96-19||

ఆనీయ గౌతమీం గఙ్గాం తం పుణ్యాయాభిషేచిరే|
సురాశ్చ ఋషయశ్చైవ అహం విష్ణుస్తథైవ చ||96-20||

వసిష్ఠో గౌతమశ్చాపి అగస్త్యో ऽత్రిశ్చ కశ్యపః|
ఏతే చాన్యే చ ఋషయో దేవా యక్షాః సపన్నగాః||96-21||

స్నానం తత్పుణ్యతోయేన అకుర్వన్నభిషేచనమ్|
మయా పునః శచీభర్తా కమణ్డలుభవేన చ||96-22||

వారిణాప్యభిషిక్తశ్చ తత్ర పుణ్యాభవన్నదీ|
సిక్తా చేతి చ తత్రాసీత్తే గఙ్గాయాం చ సంగతే||96-23||

సంగమౌ తత్ర విఖ్యాతౌ సర్వదా మునిసేవితౌ|
తతః ప్రభృతి తత్తీర్థం పుణ్యాసంగమముచ్యతే||96-24||

సిక్తాయాః సంగమే పుణ్యమైన్ద్రం తదభిధీయతే|
తత్ర సప్త సహస్రాణి తీర్థాన్యాసఞ్శుభాని చ||96-25||

తేషు స్నానం చ దానం చ విశేషేణ తు సంగమే|
సర్వం తదక్షయం విద్యాన్నాత్ర కార్యా విచారణా||96-26||

యదేతత్పుణ్యమాఖ్యానం యః పఠేచ్చ శృణోతి వా|
సర్వపాపైః స ముచ్యేత మనోవాక్కాయకర్మజైః||96-27||


బ్రహ్మపురాణము