బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 9)


లోమహర్షణ ఉవాచ
పితా సోమస్య భో విప్రా జజ్ఞే ऽత్రిర్భగవానృషిః|
బ్రహ్మణో మానసాత్పూర్వం ప్రజాసర్గం విధిత్సతః||9-1||

అనుత్తరం నామ తపో యేన తప్తం హి తత్పురా|
త్రీణి వర్షసహస్రాణి దివ్యానీతి హి నః శ్రుతమ్||9-2||

ఊర్ధ్వమాచక్రమే తస్య రేతః సోమత్వమీయివత్|
నేత్రాభ్యాం వారి సుస్రావ దశధా ద్యోతయన్దిశః||9-3||

తం గర్భం విధినాదిష్టా దశ దేవ్యో దధుస్తతః|
సమేత్య ధారయామాసుర్న చ తాః సమశక్నువన్||9-4||

యదా న ధారణే శక్తాస్తస్య గర్భస్య తా దిశః|
తతస్తాభిః స త్యక్తస్తు నిపపాత వసుంధరామ్||9-5||

పతితం సోమమాలోక్య బ్రహ్మా లోకపితామహః|
రథమారోపయామాస లోకానాం హితకామ్యయా||9-6||

తస్మిన్నిపతితే దేవాః పుత్రే ऽత్రేః పరమాత్మని|
తుష్టువుర్బ్రహ్మణః పుత్రాస్తథాన్యే మునిసత్తమాః||9-7||

తస్య సంస్తూయమానస్య తేజః సోమస్య భాస్వతః|
ఆప్యాయనాయ లోకానాం భావయామాస సర్వతః||9-8||

స తేన రథముఖ్యేన సాగరాన్తాం వసుంధరామ్|
త్రిఃసప్తకృత్వో ऽతియశాశ్చకారాభిప్రదక్షిణామ్||9-9||

తస్య యచ్చరితం తేజః పృథివీమన్వపద్యత|
ఓషధ్యస్తాః సముద్భూతా యాభిః సంధార్యతే జగత్||9-10||

స లబ్ధతేజా భగవాన్సంస్తవైశ్చ స్వకర్మభిః|
తపస్తేపే మహాభాగః పద్మానాం దర్శనాయ సః||9-11||

తతస్తస్మై దదౌ రాజ్యం బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదాం వరః|
బీజౌషధీనాం విప్రాణామపాం చ మునిసత్తమాః||9-12||

స తత్ప్రాప్య మహారాజ్యం సోమః సౌమ్యవతాం వరః|
సమాజహ్రే రాజసూయం సహస్రశతదక్షిణమ్||9-13||

దక్షిణామదదాత్సోమస్త్రీంల్లోకానితి నః శ్రుతమ్|
తేభ్యో బ్రహ్మర్షిముఖ్యేభ్యః సదస్యేభ్యశ్చ భో ద్విజాః||9-14||

హిరణ్యగర్భో బ్రహ్మాత్రిర్భృగుశ్చ ఋత్విజో ऽభవత్|
సదస్యో ऽభూద్ధరిస్తత్ర మునిభిర్బహుభిర్వృతః||9-15||

తం సినీశ్చ కుహూశ్చైవ ద్యుతిః పుష్టిః ప్రభా వసుః|
కీర్తిర్ధృతిశ్చ లక్ష్మీశ్చ నవ దేవ్యః సిషేవిరే||9-16||

ప్రాప్యావభృథమప్యగ్ర్యం సర్వదేవర్షిపూజితః|
విరరాజాధిరాజేన్ద్రో దశధా భాసయన్దిశః||9-17||

తస్య తత్ప్రాప్య దుష్ప్రాప్యమైశ్వర్యమృషిసత్కృతమ్|
విబభ్రామ మతిస్తాతా-వినయాదనయాహృతా||9-18||

బృహస్పతేః స వై భార్యామైశ్వర్యమదమోహితః|
జహార తరసా సోమో విమత్యాఙ్గిరసః సుతమ్||9-19||

స యాచ్యమానో దేవైశ్చ తథా దేవర్షిభిర్ముహుః|
నైవ వ్యసర్జయత్తారాం తస్మా అఙ్గిరసే తదా||9-20||

ఉశనా తస్య జగ్రాహ పార్ష్ణిమఙ్గిరసస్తదా|
రుద్రశ్చ పార్ష్ణిం జగ్రాహ గృహీత్వాజగవం ధనుః||9-21||

తేన బ్రహ్మశిరో నామ పరమాస్త్రం మహాత్మనా|
ఉద్దిశ్య దేవానుత్సృష్టం యేనైషాం నాశితం యశః||9-22||

తత్ర తద్యుద్ధమభవత్ప్రఖ్యాతం తారకామయమ్|
దేవానాం దానవానాం చ లోకక్షయకరం మహత్||9-23||

తత్ర శిష్టాస్తు యే దేవాస్తుషితాశ్చైవ యే ద్విజాః|
బ్రహ్మాణం శరణం జగ్మురాదిదేవం సనాతనమ్||9-24||

తదా నివార్యోశనసం తం వై రుద్రం చ శంకరమ్|
దదావఙ్గిరసే తారాం స్వయమేవ పితామహః||9-25||

తామన్తఃప్రసవాం దృష్ట్వా క్రుద్ధః ప్రాహ బృహస్పతిః|
మదీయాయాం న తే యోనౌ గర్భో ధార్యః కథంచన||9-26||

ఇషీకాస్తమ్బమాసాద్య గర్భం సా చోత్ససర్జ హ|
జాతమాత్రః స భగవాన్దేవానామాక్షిపద్వపుః||9-27||

తతః సంశయమాపన్నాస్తారామూచుః సురోత్తమాః|
సత్యం బ్రూహి సుతః కస్య సోమస్యాథ బృహస్పతేః||9-28||

పృచ్ఛ్యమానా యదా దేవైర్నాహ సా విబుధాన్కిల|
తదా తాం శప్తుమారబ్ధః కుమారో దస్యుహన్తమః||9-29||

తం నివార్య తతో బ్రహ్మా తారాం పప్రచ్ఛ సంశయమ్|
యదత్ర తథ్యం తద్బ్రూహి తారే కస్య సుతస్త్వయమ్||9-30||

ఉవాచ ప్రాఞ్జలిః సా తం సోమస్యేతి పితామహమ్|
తదా తం మూర్ధ్ని చాఘ్రాయ సోమో రాజా సుతం ప్రతి||9-31||

బుధ ఇత్యకరోన్నామ తస్య బాలస్య ధీమతః|
ప్రతికూలం చ గగనే సమభ్యుత్తిష్ఠతే బుధః||9-32||

ఉత్పాదయామాస తదా పుత్రం వైరాజపుత్రికమ్|
తస్యాపత్యం మహాతేజా బభూవైలః పురూరవాః||9-33||

ఉర్వశ్యాం జజ్ఞిరే యస్య పుత్రాః సప్త మహాత్మనః|
ఏతత్సోమస్య వో జన్మ కీర్తితం కీర్తివర్ధనమ్||9-34||

వంశమస్య మునిశ్రేష్ఠాః కీర్త్యమానం నిబోధత|
ధన్యమాయుష్యమారోగ్యం పుణ్యం సంకల్పసాధనమ్||9-35||

సోమస్య జన్మ శ్రుత్వైవ పాపేభ్యో విప్రముచ్యతే||9-36||


బ్రహ్మపురాణము