బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 79)


నారద ఉవాచ
న మనస్తృప్తిమాధత్తే కథాః శృణ్వత్త్వయేరితాః|
పృథక్తీర్థఫలం శ్రోతుం ప్రవృత్తం మమ మానసమ్||79-1||

క్రమశో బ్రాహ్మణానీతాం గఙ్గాం మే ప్రథమం వద|
పృథక్తీర్థఫలం పుణ్యం సేతిహాసం యథాక్రమమ్||79-2||

బ్రహ్మోవాచ
తీర్థానాం చ పృథగ్భావం ఫలం మాహాత్మ్యమేవ చ|
సర్వం వక్తుం న శక్నోమి న చ త్వం శ్రవణే క్షమః||79-3||

తథాపి కించిద్వక్ష్యామి శృణు నారద యత్నతః|
యాన్యుక్తాని చ తీర్థాని శ్రుతివాక్యాని యాని చ||79-4||

తాని వక్ష్యామి సంక్షేపాన్నమస్కృత్వా త్రిలోచనమ్|
యత్రాసౌ భగవానాసీత్ప్రత్యక్షస్త్ర్యమ్బకో మునే||79-5||

త్ర్యమ్బకం నామ తత్తీర్థం భుక్తిముక్తిప్రదాయకమ్|
వారాహమపరం తీర్థం త్రిషు లోకేషు విశ్రుతమ్||79-6||

తస్య రూపం ప్రవక్ష్యామి నామ విష్ణోర్యథాభవత్|
పురా దేవాన్పరాభూయ యజ్ఞమాదాయ రాక్షసః||79-7||

రసాతలమనుప్రాప్తః సిన్ధుసేన ఇతి శ్రుతః|
యజ్ఞే తలమనుప్రాప్తే నిర్యజ్ఞా హ్యభవన్మహీ||79-8||

నాయం లోకో ऽస్తి న పరో యజ్ఞే నష్ట ఇతీత్వరాః|
సురాస్తమేవ వివిశూ రసాతలమనుద్విషమ్||79-9||

నాశక్నువంస్తు తం జేతుం దేవా ఇన్ద్రపురోగమాః|
విష్ణుం పురాణపురుషం గత్వా తస్మై న్యవేదయన్||79-10||

రాక్షసస్య తు తత్కర్మ యజ్ఞభ్రంశమశేషతః|
తతః ప్రోవాచ భగవాన్వారాహం వపురాస్థితః||79-11||

శఙ్ఖచక్రగదాపాణిర్గత్వా చైవ రసాతలమ్|
ఆనయిష్యే మఖం పుణ్యం హత్వా రాక్షసపుంగవాన్||79-12||

స్వః ప్రయాన్తు సురాః సర్వే వ్యేతు వో మానసో జ్వరః|
యేన గఙ్గా తలం ప్రాప్తా పథా తేనైవ చక్రధృక్||79-13||

జగామ తరసా పుత్ర భువం భిత్త్వా రసాతలమ్|
స వరాహవపుః శ్రీమాన్రసాతలనివాసినః||79-14||

రాక్షసాన్దానవాన్హత్వా ముఖే ధృత్వా మహాధ్వరమ్|
వారాహరూపీ భగవాన్మఖమాదాయ యజ్ఞభుక్||79-15||

యేన ప్రాప తలం విష్ణుః పథా తేనైవ శత్రుజిత్|
ముఖే న్యస్య మహాయజ్ఞం నిశ్చక్రామ రసాతలాత్||79-16||

తత్ర బ్రహ్మగిరౌ దేవాః ప్రతీక్షాం చక్రిరే హరేః|
పథస్తస్మాద్వినిఃసృత్య గఙ్గాస్రవణమభ్యగాత్||79-17||

ప్రాక్షాలయచ్చ స్వాఙ్గాని అసృగ్లిప్తాని నారద|
గఙ్గామ్భసా తత్ర కుణ్డం వారాహమభవత్తతః||79-18||

ముఖే న్యస్తం మహాయజ్ఞం దేవానాం పురతో హరిః|
దత్తవాంస్త్రిదశశ్రేష్ఠో ముఖాద్యజ్ఞో ऽభ్యజాయత||79-19||

తతః ప్రభృతి యజ్ఞాఙ్గం ప్రధానం స్రువ ఉచ్యతే|
వారాహరూపమభవదేవం వై కారణాన్తరాత్||79-20||

తస్మాత్పుణ్యతమం తీర్థం వారాహం సర్వకామదమ్|
తత్ర స్నానం చ దానం చ సర్వక్రతుఫలప్రదమ్||79-21||

తత్ర స్థితో ऽపి యః కశ్చిత్పితౄన్స్మరతి పుణ్యకృత్|
విముక్తాః సర్వపాపేభ్యః పితరః స్వర్గమాప్నుయుః||79-22||


బ్రహ్మపురాణము