బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 70)


బ్రహ్మోవాచ
సర్వేషాం చైవ తీర్థానాం క్షేత్రాణాం చ ద్విజోత్తమాః|
జపహోమవ్రతానాం చ తపోదానఫలాని చ||70-1||

న తత్పశ్యామి భో విప్రా యత్తేన సదృశం భువి|
కిం చాత్ర బహునోక్తేన భాషితేన పునః పునః||70-2||

సత్యం సత్యం పునః సత్యం క్షేత్రం తత్పరమం మహత్|
పురుషాఖ్యం సకృద్దృష్ట్వా సాగరామ్భఃసమాప్లుతమ్||70-3||

బ్రహ్మవిద్యాం సకృజ్జ్ఞాత్వా గర్భవాసో న విద్యతే|
హరేః సంనిహితే స్థాన ఉత్తమే పురుషోత్తమే||70-4||

సంవత్సరముపాసీత మాసమాత్రమథాపి వా|
తేన జప్తం హుతం తేన తేన తప్తం తపో మహత్||70-5||

స యాతి పరమం స్థానం యత్ర యోగేశ్వరో హరిః|
భుక్త్వా భోగాన్విచిత్రాంశ్చ దేవయోషిత్సమన్వితః||70-6||

కల్పాన్తే పునరాగత్య మర్త్యలోకే నరోత్తమః|
జాయతే యోగినాం విప్రా జ్ఞానజ్ఞేయోద్యతో గృహే||70-7||

సంప్రాప్య వైష్ణవం యోగం హరేః స్వచ్ఛన్దతాం వ్రజేత్|
కల్పవృక్షస్య రామస్య కృష్ణస్య భద్రయా సహ||70-8||

మార్కణ్డేయేన్ద్రద్యుమ్నస్య మాహాత్మ్యం మాధవస్య చ|
స్వర్గద్వారస్య మాహాత్మ్యం సాగరస్య విధిః క్రమాత్||70-9||

మార్జనస్య యథాకాలే భాగీరథ్యాః సమాగమమ్|
సర్వమేతన్మయా ఖ్యాతం యత్పరం శ్రోతుమిచ్ఛథ||70-10||

ఇన్ద్రద్యుమ్నస్య మాహాత్మ్యమేతచ్చ కథితం మయా|
సర్వాశ్చర్యం సమాఖ్యాతం రహస్యం పురుషోత్తమమ్|
పురాణం పరమం గుహ్యం ధన్యం సంసారమోచనమ్||70-11||

మునయ ఊచుః
నహి నస్తృప్తిరస్తీహ శృణ్వతాం తీర్థవిస్తరమ్|
పునరేవ పరం గుహ్యం వక్తుమర్హస్యశేషతః|
పరం తీర్థస్య మాహాత్మ్యం సర్వతీర్థోత్తమోత్తమమ్||70-12||

బ్రహ్మోవాచ
ఇమమేవ పురా ప్రశ్నం పృష్టో ऽస్మి ద్విజసత్తమాః|
నారదేన ప్రయత్నేన తదా తం ప్రోక్తవానహమ్||70-13||

నారద ఉవాచ
తపసో యజ్ఞదానానాం తీర్థానాం పావనం స్మృతమ్|
సర్వం శ్రుతం మయా త్వత్తో జగద్యోనే జగత్పతే||70-14||

కియన్తి సన్తి తీర్థాని స్వర్గమర్త్యరసాతలే|
సర్వేషామేవ తీర్థానాం సర్వదా కిం విశిష్యతే||70-15||

బ్రహ్మోవాచ
చతుర్విధాని తీర్థాని స్వర్గే మర్త్యే రసాతలే|
దైవాని మునిశార్దూల ఆసురాణ్యార్షాణి చ||70-16||

మానుషాణి త్రిలోకేషు విఖ్యాతాని సురాదిభిః|
మానుషేభ్యశ్చ తీర్థేభ్య ఆర్షం తీర్థమనుత్తమమ్||70-17||

ఆర్షేభ్యశ్చైవ తీర్థేభ్య ఆసురం బహుపుణ్యదమ్|
ఆసురేభ్యస్తథా పుణ్యం దైవం తత్సార్వకామికమ్||70-18||

బ్రహ్మవిష్ణుశివైశ్చైవ నిర్మితం దైవముచ్యతే|
త్రిభ్యో యదేకం జాయేత తస్మాన్నాతః పరం విదుః||70-19||

త్రయాణామపి లోకానాం తీర్థం మేధ్యముదాహృతమ్|
తత్రాపి జామ్బవం ద్వీపం తీర్థం బహుగుణోదయమ్||70-20||

జామ్బవే భారతం వర్షం తీర్థం త్రైలోక్యవిశ్రుతమ్|
కర్మభూమిర్యతః పుత్ర తస్మాత్తీర్థం తదుచ్యతే||70-21||

తత్రైవ యాని తీర్థాని యాన్యుక్తాని మయా తవ|
హిమవద్విన్ధ్యయోర్మధ్యే షణ్నద్యో దేవసంభవాః||70-22||

తథైవ దేవజా బ్రహ్మన్దక్షిణార్ణవవిన్ధ్యయోః|
ఏతా ద్వాదశ నద్యస్తు ప్రాధాన్యేన ప్రకీర్తితాః||70-23||

అభిసంపూజితం యస్మాద్భారతం బహుపుణ్యదమ్|
కర్మభూమిరతో దేవైర్వర్షం తస్మాత్ప్రకీర్తితమ్||70-24||

ఆర్షాణి చైవ తీర్థాని దేవజాని క్వచిత్క్వచిత్|
ఆసురైరావృతాన్యాసంస్తదేవాసురముచ్యతే||70-25||

దైవేష్వేవ ప్రదేశేషు తపస్తప్త్వా మహర్షయః|
దైవప్రభావాత్తపస ఆర్షాణ్యపి చ తాన్యపి||70-26||

ఆత్మనః శ్రేయసే ముక్త్యై పూజాయై భూతయే ऽథవా|
ఆత్మనః ఫలభూత్యర్థం యశసో ऽవాప్తయే పునః||70-27||

మానుషైః కారితాన్యాహుర్మానుషాణీతి నారద|
ఏవం చతుర్విధో భేదస్తీర్థానాం మునిసత్తమ||70-28||

భేదం న కశ్చిజ్జానాతి శ్రోతుం యుక్తో ऽసి నారద|
బహవః పణ్డితంమన్యాః శృణ్వన్తి కథయన్తి చ|
సుకృతీ కో ऽపి జానాతి వక్తుం శ్రోతుం నిజైర్గుణైః||70-29||

నారద ఉవాచ
తేషాం స్వరూపం భేదం చ శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః|
యచ్ఛ్రుత్వా సర్వపాపేభ్యో ముచ్యతే నాత్ర సంశయః||70-30||

బ్రహ్మన్కృతయుగాదౌ తు ఉపాయో ऽన్యో న విద్యతే|
తీర్థసేవాం వినా స్వల్పాయాసేనాభీష్టదాయినీమ్||70-31||

న త్వయా సదృశో ధాతర్వక్తా జ్ఞాతాథవా క్వచిత్|
త్వం నాభికమలే విష్ణోః సంజాతో ऽఖిలపూర్వజః||70-32||

బ్రహ్మోవాచ
గోదావరీ భీమరథీ తుఙ్గభద్రా చ వేణికా|
తాపీ పయోష్ణీ విన్ధ్యస్య దక్షిణే తు ప్రకీర్తితాః||70-33||

భాగీరథీ నర్మదా తు యమునా చ సరస్వతీ|
విశోకా చ వితస్తా చ హిమవత్పర్వతాశ్రితాః||70-34||

ఏతా నద్యః పుణ్యతమా దేవతీర్థాన్యుదాహృతాః|
గయః కోల్లాసురో వృత్రస్త్రిపురో హ్యన్ధకస్తథా||70-35||

హయమూర్ధా చ లవణో నముచిః శృఙ్గకస్తథా|
యమః పాతాలకేతుశ్చ మయః పుష్కర ఏవ చ||70-36||

ఏతైరావృతతీర్థాని ఆసురాణి శుభాని చ|
ప్రభాసో భార్గవో ऽగస్తిర్నరనారాయణౌ తథా||70-37||

వసిష్ఠశ్చ భరద్వాజో గోతమః కశ్యపో మనుః|
ఇత్యాదిమునిజుష్టాని ఋషితీర్థాని నారద||70-38||

అమ్బరీషో హరిశ్చన్ద్రో మాన్ధాతా మనురేవ చ|
కురుః కనఖలశ్చైవ భద్రాశ్వః సగరస్తథా||70-39||

అశ్వయూపో నాచికేతా వృషాకపిరరిందమః|
ఇత్యాదిమానుషైర్విప్ర నిర్మితాని శుభాని చ||70-40||

యశసః ఫలభూత్యర్థం నిర్మితానీహ నారద|
స్వతోద్భూతాని దైవాని యత్ర క్వాపి జగత్త్రయే|
పుణ్యతీర్థాని తాన్యాహుస్తీర్థభేదో మయోదితః||70-41||


బ్రహ్మపురాణము