బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 63)


బ్రహ్మోవాచ
తతో గచ్ఛేద్ద్విజశ్రేష్ఠాస్తీర్థం యజ్ఞాఙ్గసంభవమ్|
ఇన్ద్రద్యుమ్నసరో నామ యత్రాస్తే పావనం శుభమ్||63-1||

గత్వా తత్ర శుచిర్ధీమానాచమ్య మనసా హరిమ్|
ధ్యాత్వోపస్థాయ చ జలమిమం మన్త్రముదీరయేత్||63-2||

అశ్వమేధాఙ్గసంభూత తీర్థ సర్వాఘనాశన|
స్నానం త్వయి కరోమ్యద్య పాపం హర నమో ऽస్తు తే||63-3||

ఏవముచ్చార్య విధివత్స్నాత్వా దేవానృషీన్పితౄన్|
తిలోదకేన చాన్యాంశ్చ సంతర్ప్యాచమ్య వాగ్యతః||63-4||

దత్త్వా పితౄణాం పిణ్డాంశ్చ సంపూజ్య పురుషోత్తమమ్|
దశాశ్వమేధికం సమ్యక్ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః||63-5||

సప్తావరాన్సప్త పరాన్వంశానుద్ధృత్య దేవవత్|
కామగేన విమానేన విష్ణులోకం స గచ్ఛతి||63-6||

భుక్త్వా తత్ర సుఖాన్భోగాన్యావచ్చన్ద్రార్కతారకమ్|
చ్యుతస్తస్మాదిహాయాతో మోక్షం చ లభతే ధ్రువమ్||63-7||

ఏవం కృత్వా పఞ్చతీర్థీమేకాదశ్యాముపోషితః|
జ్యేష్ఠశుక్లపఞ్చదశ్యాం యః పశ్యేత్పురుషోత్తమమ్||63-8||

స పూర్వోక్తం ఫలం ప్రాప్య క్రీడిత్వా వాచ్యుతాలయే|
ప్రయాతి పరమం స్థానం యస్మాన్నావర్తతే పునః||63-9||

మునయ ఊచుః
మాసానన్యాన్పరిత్యజ్య మాఘాదీన్ప్రపితామహ|
ప్రశంససి కథం జ్యేష్ఠం బ్రూహి తత్కారణం ప్రభో||63-10||

బ్రహ్మోవాచ
శృణుధ్వం మునిశార్దూలాః ప్రవక్ష్యామి సమాసతః|
జ్యేష్ఠం మాసం యథా తేభ్యః ప్రశంసామి పునః పునః||63-11||

పృథివ్యాం యాని తీర్థాని సరితశ్చ సరాంసి చ|
పుష్కరిణ్యస్తడాగాని వాప్యః కూపాస్తథా హ్రదాః||63-12||

నానానద్యః సముద్రాశ్చ సప్తాహం పురుషోత్తమే|
జ్యేష్ఠశుక్లదశమ్యాది ప్రత్యక్షం యాన్తి సర్వదా||63-13||

స్నానదానాదికం తస్మాద్దేవతాప్రేక్షణం ద్విజాః|
యత్కించిత్క్రియతే తత్ర తస్మిన్కాలే ऽక్షయం భవేత్||63-14||

శుక్లపక్షస్య దశమీ జ్యేష్ఠే మాసి ద్విజోత్తమాః|
హరతే దశ పాపాని తస్మాద్దశహరా స్మృతా||63-15||

యస్తస్యాం హలినం కృష్ణం పశ్యేద్భద్రాం సుసంయతః|
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణులోకం వ్రజేన్నరః||63-16||

ఉత్తరే దక్షిణే విప్రాస్త్వయనే పురుషోత్తమమ్|
దృష్ట్వా రామం సుభద్రాం చ విష్ణులోకం వ్రజేన్నరః||63-17||

నరో దోలాగతం దృష్ట్వా గోవిన్దం పురుషోత్తమమ్|
ఫాల్గున్యాం ప్రయతో భూత్వా గోవిన్దస్య పురం వ్రజేత్||63-18||

విషువద్దివసే ప్రాప్తే పఞ్చతీర్థీం విధానతః|
కృత్వా సంకర్షణం కృష్ణం దృష్ట్వా భద్రాం చ భో ద్విజాః||63-19||

నరః సమస్తయజ్ఞానాం ఫలం ప్రాప్నోతి దుర్లభమ్|
విముక్తః సర్వపాపేభ్యో విష్ణులోకం చ గచ్ఛతి||63-20||

యః పశ్యతి తృతీయాయాం కృష్ణం చన్దనరూషితమ్|
వైశాఖస్యాసితే పక్షే స యాత్యచ్యుతమన్దిరమ్||63-21||

జ్యైష్ఠ్యాం జ్యేష్ఠర్క్షయుక్తాయాం యః పశ్యేత్పురుషోత్తమమ్|
కులైకవింశముద్ధృత్య విష్ణులోకం స గచ్ఛతి||63-22||


బ్రహ్మపురాణము