బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 61)


బ్రహ్మోవాచ
దేవాన్పితౄంస్తథా చాన్యాన్సంతర్ప్యాచమ్య వాగ్యతః|
హస్తమాత్రం చతుష్కోణం చతుర్ద్వారం సుశోభనమ్||61-1||

పురం విలిఖ్య భో విప్రాస్తీరే తస్య మహోదధేః|
మధ్యే తత్ర లిఖేత్పద్మమష్టపత్త్రం సకర్ణికమ్||61-2||

ఏవం మణ్డలమాలిఖ్య పూజయేత్తత్ర భో ద్విజాః|
అష్టాక్షరవిధానేన నారాయణమజం విభుమ్||61-3||

అతః పరం ప్రవక్ష్యామి కాయశోధనముత్తమమ్|
అకారం హృదయే ధ్యాత్వా చక్రరేఖాసమన్వితమ్||61-4||

జ్వలన్తం త్రిశిఖం చైవ దహన్తం పాపనాశనమ్|
చన్ద్రమణ్డలమధ్యస్థం రాకారం మూర్ధ్ని చిన్తయేత్||61-5||

శుక్లవర్ణం ప్రవర్షన్తమమృతం ప్లావయన్మహీమ్|
ఏవం నిర్ధూతపాపస్తు దివ్యదేహస్తతో భవేత్||61-6||

అష్టాక్షరం తతో మన్త్రం న్యసేదేవాత్మనో బుధః|
వామపాదం సమారభ్య క్రమశశ్చైవ విన్యసేత్||61-7||

పఞ్చాఙ్గం వైష్ణవం చైవ చతుర్వ్యూహం తథైవ చ|
కరశుద్ధిం ప్రకుర్వీత మూలమన్త్రేణ సాధకః||61-8||

ఏకైకం చైవ వర్ణం తు అఙ్గులీషు పృథక్పృథక్|
ఓంకారం పృథివీం శుక్లాం వామపాదే తు విన్యసేత్||61-9||

నకారః శాంభవః శ్యామో దక్షిణే తు వ్యవస్థితః|
మోకారం కాలమేవాహుర్వామకట్యాం నిధాపయేత్||61-10||

నాకారః సర్వబీజం తు దక్షిణస్యాం వ్యవస్థితః|
రాకారస్తేజ ఇత్యాహుర్నాభిదేశే వ్యవస్థితః||61-11||

వాయవ్యో ऽయం యకారస్తు వామస్కన్ధే సమాశ్రితః|
ణాకారః సర్వగో జ్ఞేయో దక్షిణాంసే వ్యవస్థితః|
యకారో ऽయం శిరస్థశ్చ యత్ర లోకాః ప్రతిష్ఠితాః||61-12||

ఓం విష్ణవే నమః శిరః ఓం జ్వలనాయ నమః శిఖా|
ఓం విష్ణవే నమః కవచమోం విష్ణవే నమః స్ఫురణం దిశోబన్ధాయ|
ఓం హుంఫడస్త్రమోం శిరసి శుక్లో వాసుదేవ ఇతి|
ఓం ఆం లలాటే రక్తః సంకర్షణో గరుత్మాన్వహ్నిస్తేజ ఆదిత్య ఇతి|
ఓం ఆం గ్రీవాయాం పీతః ప్రద్యుమ్నో వాయుమేఘ ఇతి|
ఓం ఆం హృదయే కృష్ణో ऽనిరుద్ధః సర్వశక్తిసమన్విత ఇతి|
ఏవం చతుర్వ్యూహమాత్మానం కృత్వా తతః కర్మ సమాచరేత్||61-13||

మమాగ్రే ऽవస్థితో విష్ణుః పృష్ఠతశ్చాపి కేశవః|
గోవిన్దో దక్షిణే పార్శ్వే వామే తు మధుసూదనః||61-14||

ఉపరిష్టాత్తు వైకుణ్ఠో వారాహః పృథివీతలే|
అవాన్తరదిశో యాస్తు తాసు సర్వాసు మాధవః||61-15||

గచ్ఛతస్తిష్ఠతో వాపి జాగ్రతః స్వపతో ऽపి వా|
నరసింహకృతా గుప్తిర్వాసుదేవమయో హ్యహమ్||61-16||

ఏవం విష్ణుమయో భూత్వా తతః కర్మ సమారభేత్|
యథా దేహే తథా దేవే సర్వతత్త్వాని యోజయేత్||61-17||

తతశ్చైవ ప్రకుర్వీత ప్రోక్షణం ప్రణవేన తు|
ఫట్కారాన్తం సముద్దిష్టం సర్వవిఘ్నహరం శుభమ్||61-18||

తత్రార్కచన్ద్రవహ్నీనాం మణ్డలాని విచిన్తయేత్|
పద్మమధ్యే న్యసేద్విష్ణుం పవనస్యామ్బరస్య చ||61-19||

తతో విచిన్త్య హృదయ ఓంకారం జ్యోతీరూపిణమ్|
కర్ణికాయాం సమాసీనం జ్యోతీరూపం సనాతనమ్||61-20||

అష్టాక్షరం తతో మన్త్రం విన్యసేచ్చ యథాక్రమమ్|
తేన వ్యస్తసమస్తేన పూజనం పరమం స్మృతమ్||61-21||

ద్వాదశాక్షరమన్త్రేణ యజేద్దేవం సనాతనమ్|
తతో ऽవధార్య హృదయే కర్ణికాయాం బహిర్న్యసేత్||61-22||

చతుర్భుజం మహాసత్త్వం సూర్యకోటిసమప్రభమ్|
చిన్తయిత్వా మహాయోగం జ్యోతీరూపం సనాతనమ్|
తతశ్చావాహయేన్మన్త్రం క్రమేణాచిన్త్య మానసే||61-23||

ఆవాహనమన్త్రః
మీనరూపో వరాహశ్చ నరసింహో ऽథ వామనః|
ఆయాతు దేవో వరదో మమ నారాయణో ऽగ్రతః|
ఓం నమో నారాయణాయ నమః||61-24||

స్థాపనమన్త్రః
కర్ణికాయాం సుపీఠే ऽత్ర పద్మకల్పితమాసనమ్|
సర్వసత్త్వహితార్థాయ తిష్ఠ త్వం మధుసూదన|
ఓం నమో నారాయణాయ నమః||61-25||

అర్ఘమన్త్రః
ఓం త్రైలోక్యపతీనాం పతయే దేవదేవాయ హృషీకేశాయ విష్ణవే నమః|
ఓం నమో నారాయణాయ నమః||61-26||

పాద్యమన్త్రః
ఓం పాద్యం పాదయోర్దేవ పద్మనాభ సనాతన|
విష్ణో కమలపత్త్రాక్ష గృహాణ మధుసూదన|
ఓం నమో నారాయణాయ నమః||61-27||

మధుపర్కమన్త్రః
మధుపర్కం మహాదేవ బ్రహ్మాద్యైః కల్పితం తవ|
మయా నివేదితం భక్త్యా గృహాణ పురుషోత్తమ|
ఓం నమో నారాయణాయ నమః||61-28||

ఆచమనీయమన్త్రః
మన్దాకిన్యాః సితం వారి సర్వపాపహరం శివమ్|
గృహాణాచమనీయం త్వం మయా భక్త్యా నివేదితమ్|
ఓం నమో నారాయణాయ నమః||61-29||

స్నానమన్త్రః
త్వమాపః పృథివీ చైవ జ్యోతిస్త్వం వాయురేవ చ|
లోకేశ వృత్తిమాత్రేణ వారిణా స్నాపయామ్యహమ్|
ఓం నమో నారాయణాయ నమః||61-30||

వస్త్రమన్త్రః
దేవతత్త్వసమాయుక్త యజ్ఞవర్ణసమన్విత|
స్వర్ణవర్ణప్రభే దేవ వాససీ తవ కేశవ|
ఓం నమో నారాయణాయ నమః||61-31||

విలేపనమన్త్రః
శరీరం తే న జానామి చేష్టాం చైవ చ కేశవ|
మయా నివేదితో గన్ధః ప్రతిగృహ్య విలిప్యతామ్|
ఓం నమో నారాయణాయ నమః||61-32||

ఉపవీతమన్త్రః
ఋగ్యజుఃసామమన్త్రేణ త్రివృతం పద్మయోనినా|
సావిత్రీగ్రన్థిసంయుక్తముపవీతం తవార్పయే|
ఓం నమో నారాయణాయ నమః||61-33||

అలంకారమన్త్రః
దివ్యరత్నసమాయుక్త వహ్నిభానుసమప్రభ|
గాత్రాణి తవ శోభన్తు సాలంకారాణి మాధవ|
ఓం నమో నారాయణాయ నమః||61-34||

ఓం నమ ఇతి ప్రత్యక్షరం సమస్తేన మూలమన్త్రేణ వా పూజయేత్||61-35||

ధూపమన్త్రః
వనస్పతిరసో దివ్యో గన్ధాఢ్యః సురభిశ్చ తే|
మయా నివేదితో భక్త్యా ధూపో ऽయం ప్రతిగృహ్యతామ్|
ఓం నమో నారాయణాయ నమః||61-36||

దీపమన్త్రః
సూర్యచన్ద్రసమో జ్యోతిర్విద్యుదగ్న్యోస్తథైవ చ|
త్వమేవ జ్యోతిషాం దేవ దీపో ऽయం ప్రతిగృహ్యతామ్|
ఓం నమో నారాయణాయ నమః||61-37||

నైవేద్యమన్త్రః
అన్నం చతుర్విధం చైవ రసైః షడ్భిః సమన్వితమ్|
మయా నివేదితం భక్త్యా నైవేద్యం తవ కేశవ|
ఓం నమో నారాయణాయ నమః||61-38||

పూర్వే దలే వాసుదేవం యామ్యే సంకర్షణం న్యసేత్|
ప్రద్యుమ్నం పశ్చిమే కుర్యాదనిరుద్ధం తథోత్తరే||61-39||

వారాహం చ తథాగ్నేయే నరసింహం చ నైరృతే|
వాయవ్యే మాధవం చైవ తథైశానే త్రివిక్రమమ్||61-40||

తథాష్టాక్షరదేవస్య గరుడం పురతో న్యసేత్|
వామపార్శ్వే తథా చక్రం శఙ్ఖం దక్షిణతో న్యసేత్||61-41||

తథా మహాగదాం చైవ న్యసేద్దేవస్య దక్షిణే|
తతః శార్ఙ్గం ధనుర్విద్వాన్న్యసేద్దేవస్య వామతః||61-42||

దక్షిణేనేషుధీ దివ్యే ఖడ్గం వామే చ విన్యసేత్|
శ్రియం దక్షిణతః స్థాప్య పుష్టిముత్తరతో న్యసేత్||61-43||

వనమాలాం చ పురతస్తతః శ్రీవత్సకౌస్తుభౌ|
విన్యసేద్ధృదయాదీని పూర్వాదిషు చతుర్దిశమ్||61-44||

తతో ऽస్త్రం దేవదేవస్య కోణే చైవ తు విన్యసేత్|
ఇన్ద్రమగ్నిం యమం చైవ నైరృతం వరుణం తథా||61-45||

వాయుం ధనదమీశానమనన్తం బ్రహ్మణా సహ|
పూజయేత్తాన్త్రికైర్మన్త్రైరధశ్చోర్ధ్వం తథైవ చ||61-46||

ఏవం సంపూజ్య దేవేశం మణ్డలస్థం జనార్దనమ్|
లభేదభిమతాన్కామాన్నరో నాస్త్యత్ర సంశయః||61-47||

అనేనైవ విధానేన మణ్డలస్థం జనార్దనమ్|
పూజితం యః సంపశ్యేత స విశేద్విష్ణుమవ్యయమ్||61-48||

సకృదప్యర్చితో యేన విధినానేన కేశవః|
జన్మమృత్యుజరాం తీర్త్వా స విష్ణోః పదమాప్నుయాత్||61-49||

యః స్మరేత్సతతం భక్త్యా నారాయణమతన్ద్రితః|
అన్వహం తస్య వాసాయ శ్వేతద్వీపః ప్రకల్పితః||61-50||

ఓంకారాదిసమాయుక్తం నమఃకారాన్తదీపితమ్|
తన్నామ సర్వతత్త్వానాం మన్త్ర ఇత్యభిధీయతే||61-51||

అనేనైవ విధానేన గన్ధపుష్పం నివేదయేత్|
ఏకైకస్య ప్రకుర్వీత యథోద్దిష్టం క్రమేణ తు||61-52||

ముద్రాస్తతో నిబధ్నీయాద్యథోక్తక్రమచోదితాః|
జపం చైవ ప్రకుర్వీత మూలమన్త్రేణ మన్త్రవిత్||61-53||

అష్టావింశతిమష్టౌ వా శతమష్టోత్తరం తథా|
కామేషు చ యథాప్రోక్తం యథాశక్తి సమాహితః||61-54||

పద్మం శఙ్ఖశ్చ శ్రీవత్సో గదా గరుడ ఏవ చ|
చక్రం ఖడ్గశ్చ శార్ఙ్గం చ అష్టౌ ముద్రాః ప్రకీర్తితాః||61-55||

విసర్జనమన్త్రః
గచ్ఛ గచ్ఛ పరం స్థానం పురాణపురుషోత్తమ|
యత్ర బ్రహ్మాదయో దేవా విన్దన్తి పరమం పదమ్||61-56||

అర్చనం యే న జానన్తి హరేర్మన్త్రైర్యథోదితమ్|
తే తత్ర మూలమన్త్రేణ పూజయన్త్వచ్యుతం సదా||61-57||


బ్రహ్మపురాణము