బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్రహ్మపురాణము (బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 53)


బ్రహ్మోవాచ
తతో గజకులప్రఖ్యాస్తడిన్మాలావిభూషితాః|
సముత్తస్థుర్మహామేఘా నభస్యద్భుతదర్శనాః||53-1||

కేచిన్నీలోత్పలశ్యామాః కేచిత్కుముదసంనిభాః|
కేచిత్కిఞ్జల్కసంకాశాః కేచిత్పీతాః పయోధరాః||53-2||

కేచిద్ధరితసంకాశాః కాకాణ్డసంనిభాస్తథా|
కేచిత్కమలపత్త్రాభాః కేచిద్ధిఙ్గులసంనిభాః||53-3||

కేచిత్పురవరాకారాః కేచిద్గిరివరోపమాః|
కేచిదఞ్జనసంకాశాః కేచిన్మరకతప్రభాః||53-4||

విద్యున్మాలాపినద్ధాఙ్గాః సముత్తస్థుర్మహాఘనాః|
ఘోరరూపా మహాభాగా ఘోరస్వననినాదితాః||53-5||

తతో జలధరాః సర్వే సమావృణ్వన్నభస్తలమ్|
తైరియం పృథివీ సర్వా సపర్వతవనాకరా||53-6||

ఆపూరితా దిశః సర్వాః సలిలౌఘపరిప్లుతాః|
తతస్తే జలదా ఘోరా వారిణా మునిసత్తమాః||53-7||

సర్వతః ప్లావయామాసుశ్చోదితాః పరమేష్ఠినా|
వర్షమాణా మహాతోయం పూరయన్తో వసుంధరామ్||53-8||

సుఘోరమశివం రౌద్రం నాశయన్తి స్మ పావకమ్|
తతో ద్వాదశ వర్షాణి పయోదాః సముపప్లవే||53-9||

ధారాభిః పూరయన్తో వై చోద్యమానా మహాత్మనా|
తతః సముద్రాః స్వాం వేలామతిక్రామన్తి భో ద్విజాః||53-10||

పర్వతాశ్చ వ్యశీర్యన్త మహీ చాప్సు నిమజ్జతి|
సర్వతః సుమహాభ్రాన్తాస్తే పయోదా నభస్తలమ్||53-11||

సంవేష్టయిత్వా నశ్యన్తి వాయువేగసమాహతాః|
తతస్తం మారుతం ఘోరం స విష్ణుర్మునిసత్తమాః||53-12||

ఆదిపద్మాలయో దేవః పీత్వా స్వపితి భో ద్విజాః|
తస్మిన్నేకార్ణవే ఘోరే నష్టే స్థావరజఙ్గమే||53-13||

నష్టే దేవాసురనరే యక్షరాక్షసవర్జితే|
తతో మునిః స విశ్రాన్తో ధ్యాత్వా చ పురుషోత్తమమ్||53-14||

దదర్శ చక్షురున్మీల్య జలపూర్ణాం వసుంధరామ్|
నాపశ్యత్తం వటం నోర్వీం న దిగాది న భాస్కరమ్||53-15||

న చన్ద్రార్కాగ్నిపవనం న దేవాసురపన్నగమ్|
తస్మిన్నేకార్ణవే ఘోరే తమోభూతే నిరాశ్రయే||53-16||

నిమజ్జన్స తదా విప్రాః సంతర్తుముపచక్రమే|
బభ్రామాసౌ మునిశ్చార్త ఇతశ్చేతశ్చ సంప్లవన్||53-17||

నిమమజ్జ తదా విప్రాస్త్రాతారం నాధిగచ్ఛతి|
ఏవం తం విహ్వలం దృష్ట్వా కృపయా పురుషోత్తమః|
ప్రోవాచ మునిశార్దూలాస్తదా ధ్యానేన తోషితః||53-18||

శ్రీభగవానువాచ
వత్స శ్రాన్తో ऽసి బాలస్త్వం భక్తత్ర మమ సువ్రత|
ఆగచ్ఛాగచ్ఛ శీఘ్రం త్వం మార్కణ్డేయ మమాన్తికమ్||53-19||

మా త్వయైవ చ భేతవ్యం సంప్రాప్తో ऽసి మమాగ్రతః|
మార్కణ్డేయ మునే ధీర బాలస్త్వం శ్రమపీడితః||53-20||

బ్రహ్మోవాచ
తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా మునిః పరమకోపితః|
ఉవాచ స తదా విప్రా విస్మితశ్చాభవన్ముహుః||53-21||

మార్కణ్డేయ ఉవాచ
కో ऽయం నామ్నా కీర్తయతి తపః పరిభవన్నివ|
బహువర్షసహస్రాఖ్యం ధర్షయన్నివ మే వపుః||53-22||

న హ్యేష సముదాచారో దేవేష్వపి సమాహితః|
మాం బ్రహ్మా స చ దేవేశో దీర్ఘాయురితి భాషతే||53-23||

కస్తపో ఘోరశిరసో మమాద్య త్యక్తజీవితః|
మార్కణ్డేయేతి చోక్త్వా మన్-మృత్యుం గన్తుమిహేచ్ఛతి||53-24||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవముక్త్వా తదా విప్రాశ్చిన్తావిష్టో ऽభవన్మునిః|
కిం స్వప్నో ऽయం మయా దృష్టః కిం వా మోహో ऽయమాగతః||53-25||

ఇత్థం చిన్తయతస్తస్య ఉత్పన్నా దుఃఖహా మతిః|
వ్రజామి శరణం దేవం భక్త్యాహం పురుషోత్తమమ్||53-26||

స గత్వా శరణం దేవం మునిస్తద్గతమానసః|
దదర్శ తం వటం భూయో విశాలం సలిలోపరి||53-27||

శాఖాయాం తస్య సౌవర్ణం విస్తీర్ణాయాం మహాద్భుతమ్|
రుచిరం దివ్యపర్యఙ్కం రచితం విశ్వకర్మణా||53-28||

వజ్రవైదూర్యరచితం మణివిద్రుమశోభితమ్|
పద్మరాగాదిభిర్జుష్టం రత్నైరన్యైరలంకృతమ్||53-29||

నానాస్తరణసంవీతం నానారత్నోపశోభితమ్|
నానాశ్చర్యసమాయుక్తం ప్రభామణ్డలమణ్డితమ్||53-30||

తస్యోపరి స్థితం దేవం కృష్ణం బాలవపుర్ధరమ్|
సూర్యకోటిప్రతీకాశం దీప్యమానం సువర్చసమ్||53-31||

చతుర్భుజం సున్దరాఙ్గం పద్మపత్త్రాయతేక్షణమ్|
శ్రీవత్సవక్షసం దేవం శఙ్ఖచక్రగదాధరమ్||53-32||

వనమాలావృతోరస్కం దివ్యకుణ్డలధారిణమ్|
హారభారార్పితగ్రీవం దివ్యరత్నవిభూషితమ్||53-33||

దృష్ట్వా తదా మునిర్దేవం విస్మయోత్ఫుల్లలోచనః|
రోమాఞ్చితతనుర్దేవం ప్రణిపత్యేదమబ్రవీత్||53-34||

మార్కణ్డేయ ఉవాచ
అహో చైకార్ణవే ఘోరే వినష్టే సచరాచరే|
కథమేకో హ్యయం బాలస్తిష్ఠత్యత్ర సునిర్భయః||53-35||

బ్రహ్మోవాచ
భూతం భవ్యం భవిష్యం చ జానన్నపి మహామునిః|
న బుబోధ తదా దేవం మాయయా తస్య మోహితః|
యదా న బుబుధే చైనం తదా ఖేదాదువాచ హ||53-36||

మార్కణ్డేయ ఉవాచ
వృథా మే తపసో వీర్యం వృథా జ్ఞానం వృథా క్రియా|
వృథా మే జీవితం దీర్ఘం వృథా మానుష్యమేవ చ||53-37||

యో ऽహం సుప్తం న జానామి పర్యఙ్కే దివ్యబాలకమ్||53-38||

బ్రహ్మోవాచ
ఏవం సంచిన్తయన్విప్రః ప్లవమానో విచేతనః|
త్రాణార్థం విహ్వలశ్చాసౌ నిర్వేదం గతవాంస్తదా||53-39||

తతో బాలార్కసంకాశం స్వమహిమ్నా వ్యవస్థితమ్|
సర్వతేజోమయం విప్రా న శశాకాభివీక్షితుమ్||53-40||

దృష్ట్వా తం మునిమాయాన్తం స బాలః ప్రహసన్నివ|
ప్రోవాచ మునిశార్దూలాస్తదా మేఘౌఘనిస్వనః||53-41||

శ్రీభగవానువాచ
వత్స జానామి శ్రాన్తం త్వాం త్రాణార్థం మాముపస్థితమ్|
శరీరం విశ మే క్షిప్రం విశ్రామస్తే మయోదితః||53-42||

బ్రహ్మోవాచ
శ్రుత్వా స వచనం తస్య కించిన్నోవాచ మోహితః|
వివేశ వదనం తస్య వివృతం చావశో మునిః||53-43||


బ్రహ్మపురాణము